Uchwała Nr IX/43/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 lipca 2007 roku

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm./ RadaGminy w Somiance uchwala,              co następuje:

§ 1

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 8,00 zł. + 7% VAT za 1 m 3 przy czym minimalna kwota za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie może być niższa niż 64,50 zł + 7% VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01 11:34:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 12:35:33
  • Liczba odsłon: 422
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552696]

przewiń do góry