Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej


1.      Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Mosakowska – podinsp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter),
tel. (29) 741-87-90 w.43.

 

2.      Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew;

2)      Rysunek lub mapka określające usytuowanie na nieruchomości drzewa/drzew  planowanych do usunięcia.

 

3.      Opłaty:

Zgłoszenie nie podlega opłatom.


4.      Terminy załatwienia sprawy:

1)  W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa - mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu. Z oględzin sporządzany jest protokół.

2)  Po dokonaniu oględzin organ ma 14 dni na zajęcie stanowiska w przedmiocie wniesionego zgłoszenia. Organ może:

·   w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie),

·    w drodze zgody milczącej zezwolić na usunięcie drzewa (brak sprzeciwu należy rozumieć jako zgodę organu na przeprowadzenie wycinki).

 

5.      Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa/drzew składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

6.      Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Somianka – Sekretariat Urzędu (pok. nr 14, I piętro) w godz. 800 – 1600.

 

7.      Podstawa prawna:

Art. 83f  ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm.).

 

8.      Inne informacje:

1) Osobą uprawnioną do wniesienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew jest właściciel bądź współwłaściciel nieruchomości. Zgłoszenie uważa się za kompletne, gdy jest ono podpisane przez wszystkich ze współwłaścicieli lub w przypadku małżonków – każdego z nich;

2)    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie dotyczy drzew, których obwód pnia  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3)  W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia;

4)    Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (dotyczy również budynków gospodarczych w gospodarstwie
rolnym - obora, stodoła, kurnik, szklarnia itp.) i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ w oparciu o dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa;

5)    Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy drzewo:
a) zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,

c) usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, np. na obszarze Natura 2000,

d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

Organ wnosi sprzeciw:

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew na wezwanie organu;

6)    Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (zgodnie z część II, pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy (pok. nr 16, I piętro) lub na konto  Urzędu Gminy  BS Ostrów Mazowiecka O/Somianka Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

7) Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (doc)

Wniosek o wydanie protokołu z oględzin (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia ........ (doc)Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-29 14:19:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 13:41:05
  • Liczba odsłon: 584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537181]

przewiń do góry