UCHWAŁA Nr XXVIN/146/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 10 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego w Woli Mystkowskiej

 

      Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.), Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Woli Mystkowskiej (Ośrodek Zdrowia) stanowiącego własność Gminy Somianka na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-20 12:05:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-20 12:05:11
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541442]

przewiń do góry