UCHWAŁA   Nr VIII N /41/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia   29 maja    2007 roku

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację inwestycji

 

        Na podstawie art.10 i art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr.142,poz.1591 z póżniejszymi zmianami/oraz art.175 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249,poz.2104 ze zmianami/ i art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych/tekst jednolityz2000r.Dz.U.Nr.71,poz.838/        

Rada Gminy uchwala co następuje

                                                                    §1

 

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 121.905 zł. w formie dotacji celowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadań publicznych p.n.

 

1. Odnowa odcinka drogi powiatowej nr 4413W Wola Mystkowska-Kozłowo-Ostrowy w m .Wola Mystkowska. o długości 200 mb w kwocie-28.760 zł.

2 .Odnowa odcinka drogi powiatowej nr   3433W Gładczyn-Popowo-Kościelne

   od drogi nr 62-do Popowa Kościelnego   o długości 600 mb.w kwocie-69.960 zł..

3. Odnowa odcinka drogi powiatowej nr 4414W   Wyszków-Somianka-Popowo Kościelne w miejscowości Popowo Parcele o długości 200 mb w kwocie -23.185 zł.

 

 

                                                             §2

 

Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

 

                                                                    §3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                   §4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-04 12:16:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-04 12:42:17
  • Liczba odsłon: 483
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537141]

przewiń do góry