Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa (word,  pdf)Somianka – październik – 1990 roku

STATUT SOŁECTWA

NOWE PŁUDY

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Sołectwo Nowe Płudy zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Somianka. W skład Sołectwa wchodzą następujące przysiółki ------------.

§ 2.

Do zakresu działania Sołectwa należy w szczególności:

 1. zarząd przysługującym Sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 2. utrzymanie porządku i czystości,
 3. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,
 4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
 5. podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa,
 6. współpraca z sąsiednimi Sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,
 7. opiniowanie uchwał organów gminy związanych z warunkami bytowymi Sołectwa,
 8. występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla Sołectwa do Rady Gminy i Zarządu Gminy,
 9. występowanie z inicjatywa uchwałodawczą do Rady Gminy,
 10. współpraca z radnymi z terenu Sołectwa a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
 11. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych,
 12. wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.

§ 3.

Organami Sołectwa są:

 1. organem uchwałodawczym – Zebranie Wiejskie,
 2. orga nem wykonawczym – Sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

§ 4.

Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.

 

Zebrania wiejskie

§ 6.

 1. Zebranie Wiejskie zwane dalej Zebraniem, zwoływane jest w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Zebranie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
  2. Rady Sołeckiej,
  3. Rady Gminy.

 3. Zebranie na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Rady Gminy zwoływane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub w terminie oznaczonym we wniosku.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania następuje w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.

§ 7.

 1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 2. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy w Zebraniu wzięło udział co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu(quorum).
 3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum wówczas Zebranie zwoływane jest w innym terminie.
 4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.

§ 8.

 1. Z każdego Zebrania sporządzony jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i co najmniej 2 mieszkańców biorących udział w Zebraniu.
 2. Do protokółu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących w udział Zebraniu oraz listę osób zaproszonych na Zebranie oraz podjęte uchwały.

§ 9.

 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania należy:

  1. wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  2. uchwalenie planu wydatkowania środków finansowych wydzielonych Sołectwu do dyspozycji w ramach budżetu gminy,
  3. opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:
   • planu zagospodarowania przestrzennego ,
   • przepisów prawa gminnego.

  4. występowanie z opiniami i wnioskami do organów Gminy,
  5. inicjatywa uchwałodawcza do Rady Gminy.

§ 10.

 1. Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 2. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej za niż przeciwko) w głosowaniu jawnym o ile przepisy prawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej.
 3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w każdej sprawie.
 4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.
 5. Uchwały sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach z czego jeden przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjęcia do Zarządu Gminy.
 6. Zarząd Gminy gdy uzna, że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców lub została podjęta z naruszeniem prawa, przekazuje uchwałę Radzie Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.
 7. O przekazaniu uchwały Radzie Gminy z przyczyn wymienionych w ust. 6 Zarząd Gminy informuje bezzwłocznie Przewodniczącego Zebrania.

 

Sołtys i Rada Sołecka

§ 11.

 1. Sołtysa i Radę Sołecką wybiera Zebranie w glosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Tryb wyboru i odwołania organów Sołectwa określają dalsze postanowienia niniejszego statutu.

§ 12.

 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
  1. przewodniczenie Zebraniu i Radzie Sołeckiej,
  2. zawiadomienie mieszkańców o terminie, miejscu oraz tematyce Zebrania,
  3. wykonanie uchwał Zebrania,
  4. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
  5. opracowanie przy współudziale Rady Sołeckiej projektów uchwał Zebrania,
  6. wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej przekazanych Sołtysowi przez Rade Gminy odrębnymi uchwałami,
  7. współpraca z organami gminy.

 2. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

 

§ 13.

W razie nieobecności Sołtysa (choroba lub inna przyczyna) zastępuje go jeden z członków Rady Sołeckiej wyznaczony przez Sołtysa.

§ 14.

 1. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie.
 2. Sołtys może pełnić swoją funkcję e tatowo o ile tak postanowi Rada Gminy.

§ 15.

 1. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo – doradczym Sołtysa.
 2. Rada składa się z 4 osób.
 3. Radzie przewodniczy Sołtys.
 4. Posiedzenie Rady zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

 

Tryb wyborów i odwołania Sołtysa i Rady Soł eckiej

§ 16.

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
 2. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy ustępujący Sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy.

§ 17.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa na Zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

§ 18.

 1. Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
 2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
 3. Protokół podpisują członkowie Komisji.

§ 19.

 1. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa przeprowadza się oddzielnie.
 2. Kandydatem na S ołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być tylko stały mieszkaniec Sołectwa, mający czynne prawo wyborcze.
 3. Kandydatami do organów Sołectwa nie mogą być osoby skazane za przestępstwa popełnione z chęci zysku.

§ 20.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 21.

 1. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zebraniem za wykonywanie swoich funkcji.
 2. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub gdy w opinii mieszkańców nie może on pełnić dalej swojej funkcji.
 3. Wniosek o odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji przedkładany jest Radzie Gminy , która po wysłuchaniu Sołtysa oddala wniosek lub zarządza wybory.
 4. Odwołanie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

§ 22.

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.

 

Zakres uprawnień do Zarządu

i korzystania z mienia komunalnego

§ 23.

Sołectwo zarządza i korzysta z niżej wymienionego mienia:

 1. ....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................

§ 24.

 1. Zebranie określa zasady bieżącego korzystania z przekazanego mienia i dysponowania nim w zakresie zwykłego zarządu a zwłaszcza:
  1. sposób udostępniania lokali (świetlic, klubów itp.) i innych rzeczy nieruchomych i ruchomości
  2. zasady odpłatności.

 2. Zebranie może upoważnić sołtysa do dokonywania czynności o których mowa w ust. 1.

§ 25.

Wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowanie lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

§ 26.

Do mienia przekazanego w zarząd i korzystania Sołectwu mają zastosowanie z zastrzeżeniem § 25 przepisy dotyczące mienia komunalnego.

§ 27.

 1. Organy Sołectwa nie mogą samodzielnie decydować o zbyciu lub zmianie przeznaczonego mienia komunalnego.
 2. Rada Gminy może uszczuplić prawo Sołectwa do korzystania z mienia komunalnego wyłącznie za zgodą Zebrania.

 

Gospodarka Finansowa Sołectwa

§ 28.

 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.
 2. Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami z mienia o których mowa w § 25 niniejszego statutu, oraz dochodami uzyskanymi z organizowanych przez Sołectwo przedsięwzięć, a także dobrowolnych wpłat mieszkańców.
 3. Zebranie uchwala roczny plan wydatkowania środków finansowych o których mowa w § 2 w terminie określonym przez Radę Gminy.
 4. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Gminy.

§ 29.

Co najmniej 1 raz w roku Sołtys składa Zebraniu i Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności obejmujące całokształt realizowanych zadań.

 

Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Na budynku , w którym mieszka Sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białym napisem „Sołtys” oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.
 2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego RADY Gminy.

§ 31.

Zmiany do niniejszego Statutu uchwala Rada Gminy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-08 12:49:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-08 07:40:29
 • Liczba odsłon: 682
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554137]

przewiń do góry