WPIS/ ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOMIANKA.

 

Dokumenty, które musi złożyć wnioskodawca ( przedsiębiorca):

1) wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zawiera:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał), w przypadku zwolnienia z opłaty należy

dołączyć kopię urzędowo poświadczonego zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4) w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony

odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego

im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie

prawne ).

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

    komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

2) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł

3) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego

odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot

zwolniony z opłaty skarbowej).

4) Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy ( 01.01.2012r. ) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej ( art. 14 ust. 1 ww. ustawy ).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy Somianka lub na konto Urzędu Gminy Somianka Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka O/Somianka 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

Tytułem : Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej

podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach.

Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydawane jest bez zbędnej zwłoki.

 
Miejsce złożenia i odbioru wniosku:                                                                                 
Urząd Gminy Somianka pok. Nr 7
MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:
- osobiście w Urzędzie Gminy Somianka – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
- za pośrednictwem poczty.
Termin udzielenia odpowiedzi:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r.                

    Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,                      

    z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.   

    Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.   

    1447, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.

     U. Nr 112, poz. 1206).
7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka – Uchwała Nr    

    XXXII/173/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ustalenia   

     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka

 

 

 

 Wniosek - wzór pdf

 Oświadczenie - wzór pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-07 10:11:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 10:11:43
  • Liczba odsłon: 447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553022]

przewiń do góry