Uchwała Nr XI/69/ 2003

Rady Gminy w Somiance

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

   

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst. Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatku i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz.83).

Rada Gminy w Somiance

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t, w tym:

  1) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 300,00 zł

  2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 400,00 zł

  3) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 500,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t: 

   1)  o liczbie osi dwie, w tym:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t, - 500,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 t, - 700,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 14 t, - 500,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 t, - 1.252,00 zł

    2) o liczbie osi trzy, w tym:

  a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o  dopuszczalnej masie całkowitej:

     - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 21 t, - 700,00 zł

     - równej lub wyższej niż 21 t, - 1.014,00 zł

 b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

     - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 21 t, - 700,00 zł

     - równej lub wyższej niż 21 t, - 1.577,00 zł

   3) o liczbie osi cztery, w tym:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

      - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 27 t, - 688,00 zł

      - równej lub wyższej niż 27 t, - 1.654,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

     - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 27 t, - 1.042,00 zł

     - równej lub wyższej niż 27 t a mniejszej niż 29 t , - 2.350.00 zł

     - równej lub wyższej niż 29 t - 2.452,80 zł.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 600,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdów równej lub wyższej niż 12 t, w tym:

  1) liczba osi dwie, w tym:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

   - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 700,00 zł

   - równej lub wyższej niż 25 t, - 1.413,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

  - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 800,00 zł

  - równej lub wyższej niż 25 t a mniejszej niż 31 t, - 1.800,00 zł.

  - równej lub wyższej niż 31 t, - 1.937,76 zł

 2) liczba osi trzy, w tym:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

   - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 40 t, - 1.247,00 zł

   - równej lub wyższej niż 40 t, - 1.723,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

   - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 40 t, - 1.800,00 zł

   - równej lub wyższej niż 40 t, - 2.300,00 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 500,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowymposiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 1) liczbie osi jedna, w tym:

 1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 178,00 zł

  - równej lub wyższej niż 25 t, - 320,00 zł

 2. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

         - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t, - 320,00 zł

         - równej lub wyższej niż 25 t, - 562,00 zł

  2) liczbie osi dwie, w tym:

 1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 33 t, - 614,00 zł

  - równej lub wyższej niż 33 t, a mniejszej niż 38 t, - 850,00 zł

  - równej lub wyższej niż 38 t. – 1.150,00 zł

 2. inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

         - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 33 t, - 850,00 zł

         - równej lub wyższej niż 33 t, a mniejszej niż 38 t, - 1.292,00 zł

         - równej lub wyższej niż 38 t, - 1.700,00 zł

 3) liczbie osi trzy, w tym:

  a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

       - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 38 t, - 677,00 zł

       - równej lub wyższej niż 38 t, - 943,00 zł

b)inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

      - równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 38 t, - 943,00 zł

      - równej lub wyższej niż 38 t, - 1.281,00 zł

 7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc, - 1.000,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc, - 1.500,00 zł

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 1. środki transportowe stanowiące własność gminy,
 2. środki transportowe stanowiące własność zakładu budżetowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                        /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-22 10:53:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 10:52:14
 • Liczba odsłon: 552
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541526]

przewiń do góry