U C H W A Ł A   Nr XXXIII/178/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2006 r

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje :

  

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. Rada Gminy w głosowaniu jawnym udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-05 12:50:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-05 12:50:51
  • Liczba odsłon: 446
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543836]

przewiń do góry