Uchwała Nr XXI/114/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 grudnia 2004 roku

            w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004

               z dnia 20 lutego 2004 roku

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 588.442 zł.do kwoty 9.863.824 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

                                                           §2

Z dochodów budżetu środki w wysokości 588.442 zł. przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 2 na spłatę kredytu.

                                                           §3

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004.i lata następne stanowi załącznik Nr 3.

                                       §4

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                                       §5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                      §6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

        Przewodniczący Rady Gminy

 

           /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-10 15:21:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-10 15:21:39
  • Liczba odsłon: 622
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553134]

przewiń do góry