Somianka, dnia 17.02.016 r.

SG.523.6.2016

                                                          

         

Informacja z realizacji

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

 

            Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) – przedkładam informację z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr LVIII/343/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

·          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Za zagadnienia priorytetowe w 2015 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·          upowszechniania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

·       edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub alternatywnie propagowanie wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr naszego regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 10.000,00 zł.

Zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane oraz nie wydano zaplanowanych środków. Nie ogłaszano również konkursów. Powodem był fakt, iż zadania z w/w zakresu realizował w 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Somiance.

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi realizowana była jedynie w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Uchwały Nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka, podjętej na podstawie ustawy o sporcie.

W trybie tych przepisów została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu.  

Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę IV”. Zakładana wartość Projektu wynosiła 23.850,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 12.000,00 zł. Faktyczna wartość całego zadania wyniosła 23.983,50 zł. Różnicę pokryło Stowarzyszenie z własnych środków.

W wyniku realizacji Projektu:

·    Klub pokrył koszty opłat związkowych związanych z występami w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 dla jednej drużyny (koszt całkowity 800,00 zł – pokryty został z dotacji);

·     Uiszczona została składka członkowska w związku Piłki Nożnej (koszt całkowity 350,00 zł – pokryty został z dotacji);

·       Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres od kwietnia do listopada 2015 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 6.050,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 4.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 50,00 zł i pracy społecznej o wartości 2.000,00 zł);

·       Zapewniona była opieka trenerska (trenera oraz asystenta) dla piłkarzy przez okres od kwietnia do listopada 2015 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 4.000,00 zł – wartość pracy społecznej);

·       Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 12 meczy (koszt całkowity 3.883,50 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 3.800,00 zł oraz środków własnych w wysokości 83,50 zł);

·       Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na 10 meczy wyjazdowych (koszt całkowity 8.550,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 3.050,00 zł oraz pracy społecznej o wartości 5.500,00 zł). Z dotacji został pokryty koszt transportu drużyny młodzików;

·        Zapewniona była obsługa księgowa zadania (koszt całkowity 300,00 zł – wartość pracy społecznej);

·        Prowadzono promocję zadania (koszt całkowity 50,00 zł – wartość pracy społecznej).

 

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub jeden dzień po terminie. Klub został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących m. in. kosztów utrzymania boiska oraz kosztów transportu na mecze (chodzi o wycenę wartości pracy społecznej). Po uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz złożeniu wyjaśnień, ponownie zostanie przeprowadzana analiza sprawozdania. Realizacja zadania została skontrolowana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w dniu 15.02.2016 r. - zgodnie z planem pracy tej Komisji. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z prawem.

W 2015 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z Programem na 2015 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

1)   na stronie internetowej Gminy w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, zamieszczano informacje przydatne dla organizacji pozarządowych, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty;

2)      przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;

3) ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2015 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu;

4)      ogłaszano konsultacje projektów aktów prawa miejscowego;

5)    w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

 

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu;

b)      udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;

c)      udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;

d) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach;

e)   wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

 

Realizacja Programu poddana zostaje ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.somianka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi można zgłaszać do 31 marca 2016 r.

 

Na podstawie niniejszej informacji oraz zgłoszonych uwag zostanie sporządzone sprawozdanie z realizacji Programu.


Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi .........

Formularz uwag

Ocena realizacji programu współpracy..........

                                                                                                                        

                                                                       Wójt Gminy Somianka

                                                                        /-/ Andrzej Żołyński

                        

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 10:07:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 10:07:38
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537179]

przewiń do góry