KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY

wg art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.    Posiada obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

   2.  Dowodem dokonania wstępnej kontroli jest podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji.

   3. Złożenie podpisu na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo oznacza, że:

1)    nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2)    nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

3)    zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY

WG REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO:

 1. wykonuje obowiązki głównego księgowego w Urzędzie Gminy Somianka i jednostkach oświatowych;
 2. kieruje Referatem Finansów i Budżetu, ponosi odpowiedzialność pośrednią za wykonywanie zadań przez pracowników Referatu;
 3. opracowuje propozycje zakresów czynności dla pracowników referatu finansów i budżetu;
 4. nadzoruje realizację budżetu;
 5. przekazuje pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego;
 6. współpracuje z pracownikami wymienionymi w pkt 5 oraz komisjami Rady Gminy, przy opracowaniu projektu budżetu;
 7. przygotowuje projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 8. opracowuje układ wykonawczy budżetu;
 9. dokonuje bieżącej analizy wykonania budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji;
 10. sporządza zbiorczą sprawozdawczość budżetową na podstawie sprawozdań jednostek podległych;
 11. sporządza sprawozdanie i informację z wykonania budżetu;
 12. sporządza bilanse łączne i bilans skonsolidowany;
 13. sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi m.in. poprzez prowadzenie kontroli finansowych, monitoringu realizacji dochodów i wydatków, analizy składanych przez jednostki sprawozdań;
 14. przygotowuje zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych oraz zasady rachunkowości, zakładowego planu kont oraz planu kont Budżetu Gminy oraz planu kont dla organów podatkowych;
 15. dokonuje kontroli dokumentów finansowych;
 16. sprawuje nadzór nad wymiarem, windykacją podatków i opłat;
 17. informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o sytuacji, która taką odmowę mogłaby spowodować;
 18. realizuje ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawę o finansach publicznych;
 19. prowadzi sprawy związane z wyłonieniem banku do obsługi kasowej Gminy;
 20. przygotowuje dowody księgowe do zapłaty (faktury, rachunki, delegacje służbowe);
 21. koordynuje współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w tym prowadzi rejestr powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 22. realizuje inne zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-09 12:59:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 14:35:29
 • Liczba odsłon: 840
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553982]

przewiń do góry