Uchwała Nr XXV/139/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie przyjęcia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć Plan Rozwoju Miejscowości Somianka – Parcele na lata 2005 – 2006 przedłożony przez zebranie Wiejskie Sołectwa Somianka – Parcele przyjęty Uchwałą Nr 1/05 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Somianka – Parcele z dnia 18 kwietnia 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyraża się wolę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych Planu Rozwoju Miejscowości Somianka – Parcele w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXV/139/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

 

Uchwała Nr 1/05

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Somianka - Parcele

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

 

        Na podstawie § 6 ust. 2 pkt b, § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Statutu Sołectwa Somianka - Parcele przyjętego Uchwałą Nr V/26/90 Rady Gminy w Somiance z dnia 26 października 1990 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Somianka - Parcele – uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Miejscowości Somianka - Parcele na lata 2005 – 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan Rozwoju Miejscowości Somianka - Parcele wraz z niniejszą uchwałą należy niezwłocznie przekazać Radzie Gminy Somianka w celu zaopiniowania i przyjęcia do realizacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Sołeckiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Przewodniczący

Zebrania Wiejskiego

 

      Anna Kruza

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 13:24:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 13:57:43
  • Liczba odsłon: 565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543902]

przewiń do góry