Uchwała Nr XXIX/155/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 2 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na 2005 rok w wysokości 360.330 zł. do kwoty 10.237.684 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na 2005 rok w wysokości 360.330 zł. do kwoty 11.375.788 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

§ 3

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2005 w kwocie. 87.597 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

  1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2005 w wysokości 331.375 zł. do kwoty 2.322.389 zł.. zgodnie z zał. Nr 4
  2. W wydatkach inwestycyjnych ustalonych w ust.1 obejmujących wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 209.437 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 15:28:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 15:28:22
  • Liczba odsłon: 495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543804]

przewiń do góry