Zarządzenie nr 1/08 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży .

Zarządzenie nr 2/08 z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie nr 3/08 z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie nr 4/08 z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i ustalenia ceny wyjściowej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę zabudowanej działki nr 135/3 położonej we wsi Somianka-Parcele.

Zarządzenie nr 5/08 z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie opracowania    układu wykonawczego budżetu gminy Somianka na 2008 rok.             (Załącznik nr 1)  (Załącznik nr 2)   (Załącznik nr 3 i 4)    (Załącznik nr 5 i 6)     (Załącznik nr 7 i 8)    (Załącznik nr 9)    (Plan wydatków na 2008 rok)    (Załącznik nr 10)

Zarządzenie nr 6/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian w   Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie nr 7/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 8/08 z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Somianka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 9/08 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Zarządzenie nr 10/08 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Somiance.

Zarządzenie nr 11/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Zarządzenie nr 12/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007roku.

Zarządzenie nr 13/08 z dnia 11 marca 2008r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Somianka za 2007 rok.

Zarządzenie nr 14/08 z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

Zarządzenie nr 15/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 16/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance.

Zarządzenie nr 17/08 z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie nr 18/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie nr 19/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem "Bug 2008".

Zarządzenie nr 20/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie nr 21/08 z dnia 09 maja 2008r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy  Somianka .

Zarządzenie nr 22/08 z dnia 16 maja 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Somianka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 23/08 z dnia 16 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Wójta.

Zarządzenie nr 24/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/08 z dnia 28 grudnia 2007r.   (załączniki)

Zarządzenie nr 25/08 z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Somianka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 26/08 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie powołania  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 27/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach.

Zarządzenie nr 28/2008 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian w   układzie wykonawczym budżetu Gminy Somianka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 29/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian do  uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 30/2008 z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 31/2008 z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2007 Wójta Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Somiance.

Zarządzenie nr 32/2008 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Somianka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 33/2008 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kręgach.

Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

Zarządzenie nr 36/2008 z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 37/2008 z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach.

Zarządzenie nr 38/2008 z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do dzierżawy i ustalenia ceny czynszu  dzierżawnego.

Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian w   Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance.

Zarządzenie nr 40/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 41/2008 z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Somianka za I półrocze  2008 roku.

Zarządzenie nr 42/2008 z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.   (Załącznik)

Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach.

Zarządzenie nr 45/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.

Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowych Wypychach.

Zarządzenie nr 47/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian do  uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2008 roku.

Zarządzenie nr 48/2008 z dnia 10 września w sprawie prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 49/2008 z dnia 15 września 2008r. w sprawie postępowania   na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanek w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Somianka.

Zarządzenie nr 50/2008 z dnia 22 września 2008r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 51/2008 z dnia 22 września 2008r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Skarbnika.

Zarządzenie nr 52/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. przeprowadzenia spisu z natury sprzętu   obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 53/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Zarządzenie nr 54/2008 z dnia 15 października 2008r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zarządzenie nr 55/2008 z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2007r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Zarządzenie nr 56/2008 z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2007 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2007 r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 57/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.   (Załączniki)

Zarządzenie nr 60/2008 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok   ( Załączniki:   1,   2 )

Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007r.   (Załączniki)

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Zarządzenie nr 63/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance.

Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.    (Załącznik)  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-03 12:30:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 15:34:36
  • Liczba odsłon: 1134
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543895]

przewiń do góry