Somianka 22 lipca 2016r.

 

                                                                                                                                                                                    INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania   przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i ochrony środowiska Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

                


                                                                                   Wójt Gminy Somianka

                                                                                     /-/ Andrzej Żołyński

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)          posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)          brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)          wykształcenie wyższe,

5)          co najmniej 2 letni staż pracy,

6)          biegła znajomość obsługi komputera (Word, Internet, programy graficzne),

7)          umiejętność wykorzystania wiedzy specjalistycznej dotyczącej zajmowanego stanowiska,

8)          umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa,

9)          dobra organizacja pracy,

10)      umiejętność nawiązywania kontaktów,

11)      obowiązkowość i odpowiedzialność,

12)      samodzielność.

2.     Wymagania dodatkowe

1)        wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu: administracja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub gospodarka nieruchomościami,

2)        staż pracy na stanowisku ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, architektury- w administracji samorządowej,

3)        znajomość zagadnień dotyczących planowania przestrzennego, rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami,

4)        umiejętność przeprowadzania postępowań administracyjnych,

5)        umiejętność pracy w zespole,

6)        dyspozycyjność.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)        W zakresie planowania przestrzennego:

a.         przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia planu,

b.        udostępnianie studium i planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym osobom oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planu,

2)        W zakresie przyrody

a.         przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,

3)        W zakresie ochrony środowiska:

a.         naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

b.        prowadzenie wykazu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie tych informacji zainteresowanym podmiotom,

4)        W zakresie ustawy o ochronie zwierząt:

a.         organizowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku,

b.        organizowanie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

c.         prowadzenie wykazu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie tych informacji zainteresowanym podmiotom,

5)        W zakresie promocji gminy:

a.         gromadzenie informacji o Gminie i prowadzenie kroniki,

b.        udzielanie informacji o walorach turystycznych i atrakcjach Gminy.

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)          Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu,

2)          Umowa o pracę na czas określony do 31 stycznia 2017r. z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)          Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2016r.

5.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu czerwcu 2016 r. w Urzędzie Gminy w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)         podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)         kopie świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)    podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b)    posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw   publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)       kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 14, I piętro) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka                     w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska”                              w nieprzekraczającym terminie 17 lipca 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).


 

Somianka 06.07.2016r.
Opis stanowiska pracy
Charakterystyka wymagań na stanowisku
Kwestionariusz osobowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-06 11:21:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 10:48:13
  • Liczba odsłon: 946
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543992]

przewiń do góry