Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012r.    

Uchwała Nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    (Załącznik)

Uchwała Nr XXII/N/118/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012-2016"    (Załącznik,    Uzasadnienie do Uchwały) .

Uchwała Nr XXII/N/119/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka (Załączniki   1,   )

Uchwała Nr XXIII/12 7 /12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Somianka.

Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka.

Uchwała Nr XXV/147/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Uchwała Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy.

Uchwała Nr XXIX/159/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/160/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIX/161/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

Uchwała Nr XXIX/164/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka.

Uchwała Nr XXIX/165/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka.

Uchwała Nr XXIX/169/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/184/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/185/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-22 14:47:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-07 11:40:10
  • Liczba odsłon: 449
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553048]

przewiń do góry