Somianka, dnia 14.01.2016 r.

SG. 423.1.2016

 

Informacja dotycząca
zasad udzielania dotacji klubom sportowym

 

         Informuję, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy Somianka, których celem nie jest osiągnięcie zysku, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka.

Zgodnie z powyższą Uchwałą, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez klub sportowy, po upływie 20 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy na 2016 r.  z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych  wynosi 13.000,00 zł.

         Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Dotacja ma służyć realizacji następującego celu publicznego określonego w w/w uchwale:

 

1)     stworzeniu warunków dla mieszkańców do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach;

2)     poprawie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców, poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3) promowaniu inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1)    ryczałty i delegacje sędziowskie;

2)    wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi;

3)    opłaty startowe;

4)    udział w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

5)    ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

6)    transport zawodników na imprezy sportowe;

7)    opiekę medyczną, badania lekarskie;

8)    zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek;

9)    zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek;

10)    zakup, naprawę sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zakup odzieży i obuwia sportowego;

11)    zakup dyplomów, pucharów i medali;

12)    obsługę księgową;

13)    bieżące utrzymanie bazy sportowej.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy;

2)     transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

3)   zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika;

4)     zobowiązań klubu sportowego wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5)     budowy obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6)     zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

 

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

1)      zgodność wniosku z celem publicznym;

2)      wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3)      przedstawione koszty, w odniesieniu do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

4)      dotychczasową współpracę z wnioskodawcą, w zakresie rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczania środków;

5)      udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu;

6)      możliwość realizacji zadania przez oferenta;

7)      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań.

 

Dotacja może być przyznana w wysokości do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy klubu, w terminach wynikających z zawartej umowy. Może być przekazana w transzach.

Klub sportowy jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, zadania na które otrzymał dotację, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

Bliższych informacji udziela Teresa Lipska tel. (29) 741 87 90 w. 36 pokój nr 12 (I piętro).

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                          /-/ Andrzej Żołyński

 

Załączniki:

     Uchwała Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka;

     Wzór wniosku o dotację na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu;

    Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie.       
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 10:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 10:11:45
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554099]

przewiń do góry