Somianka, dnia 18.01.2017 r.

SG.423.1.2017

 

Informacja dotycząca
zasad udzielania dotacji klubom sportowym

 

                Informuję, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy Somianka, których celem nie jest osiągnięcie zysku, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka.

Zgodnie z powyższą Uchwałą, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez klub sportowy, po upływie 20 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.                                Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy na 2017r. z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych wynosi 13.000,00 zł.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Dotacja ma służyć realizacji następującego celu publicznego określonego w w/w uchwale:

 

1)       stworzeniu warunków dla mieszkańców do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach;

2)       poprawie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców, poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3)       promowaniu inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1)      ryczałty i delegacje sędziowskie;

2)      wynagrodzenie trenera wraz z pochodnymi;

3)      opłaty startowe;

4)      udział w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

5)      ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

6)      transport zawodników na imprezy sportowe;

7)      opiekę medyczną, badania lekarskie;

8)      zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek;

9)      zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek;

10)      zakup, naprawę sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zakup odzieży i obuwia sportowego;

11)      zakup dyplomów, pucharów i medali;

12)      obsługę księgową;

13)      bieżące utrzymanie bazy sportowej.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy;

2)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

3)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika;

4)      zobowiązań klubu sportowego wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5)      budowy obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu;

6)      zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

 

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:

1)      zgodność wniosku z celem publicznym;

2)      wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

3)      przedstawione koszty, w odniesieniu do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

4)      dotychczasową współpracę z wnioskodawcą, w zakresie rzetelności i terminowości realizacji zadań oraz rozliczania środków;

5)      udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu;

6)      możliwość realizacji zadania przez oferenta;

7)      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań.

 

      Dotacja może być przyznana w wysokości do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy klubu, w terminach wynikających z zawartej umowy. Może być przekazana w transzach. Klub sportowy jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, zadania na które otrzymał dotację, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

Bliższych informacji udziela Teresa Lipska tel. (29) 741 87 90 w. 36 pokój nr 12 (I piętro).

 

                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                              /-/ Andrzej Żołyński

 

Załączniki:

1.   Uchwała Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka;

2.     Wzór wniosku o dotację na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu;

3.     Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie.     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:59:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:59:35
  • Liczba odsłon: 206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553956]

przewiń do góry