UCHWAŁA Nr XIVN/87/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

                    § 1.

Ustala się na rok 2004 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierana przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2.

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające i kursy kwalifikacyjne z następujących specjalności:

- wychowanie fizyczne,

- technika z informacją,

- filologia polska,

- filologia angielska,

- zarządzanie oświatą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:14:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:14:56
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543857]

przewiń do góry