UCHWAŁA Nr VII/37/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. § 2 Uchwały Nr II/13/2002 Rady Gminy Somianka z dnia 13 grudnia 2002 r.
  w sprawie opłaty targowej – otrzymuje brzmienie:
 2. „Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance – na terenie miejscowości Somianka i Somianka – Parcele,
  2. Sołtysów sołectw – na terenie pozostałych miejscowości na terenie Gminy.”

 3. § 3 Uchwały Nr II/13/2002 Rady Gminy Somianka z dnia 13 grudnia 2002 r.
  w sprawie opłaty targowej – otrzymuje brzmienie:                                     
  „Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów ustala się w wysokości 80 % pobranej opłaty.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:34:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:34:14
 • Liczba odsłon: 436
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543834]

przewiń do góry