KOMPETENCJE SEKRETARZA GMINY

WG REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO:

 

Wykonuje funkcję Kierownika Administracyjnego Urzędu, a w szczególności:

 • opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk,
 • informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 • nadzoruje właściwe wydawanie środków na materiały biurowe,
 • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego pełnomocnictwa Wójta.

 

Ponadto:

 • współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 • współpracuje z sołectwami w zakresie udziału przedstawiciela Urzędu na zebraniu wiejskim,
 • nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy,
 • przeprowadza okresowe kontrole posiadania na stanowiskach pracy obowiązujących zbiorów aktów prawnych,
 • przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
 • współpracuje z sąsiednimi gminami,
 • przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 • przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

·         nadzoruje prowadzenie:

-  centralnego rejestru umów i zleceń zawieranych przez Wójta,

-  rejestru skarg i wniosków,

 • wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy samorządowej tj. prowadzenie spraw w imieniu Wójta, w ustalonym zakresie,
 • prowadzi archiwum zakładowego, w tym:

-  prowadzi i przechowuje spisy zdawczo-odbiorczych akt,

-  przygotowuje i przekazuje akt kat. A do archiwum państwowego i współpracuje w tym zakresie z archiwum państwowym,

-  wnioskuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie akt kat. B oraz brakuje akta,

-  przyjmuje akta od pracowników i umieszcza je w archiwum,

-  nadzoruje przechowywanie akt w archiwum i udostępnia akta,

-  wykonuje innych czynności wynikające z instrukcji archiwalnej nie wymienionych wyżej,

 • prowadzi sprawy związane z korespondencją zastrzeżona i poufną, w tym prowadzi rejestr tej korespondencji.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym:

Posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Somianka do wydawania z upoważnienia Wójta decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w pełnym zakresie, z wyłączeniem spraw dotyczących:

 • ulg, umorzeń i zaniechania poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych,

Upoważnienie jest ważne do odwołania.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-09 12:58:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 14:26:33
 • Liczba odsłon: 897
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537278]

przewiń do góry