Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów


1.       Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Mosakowska – podinsp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8 (parter),

tel. (29) 741-87-96 w.43.

2.       Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów;

2)   Szkic określający usytuowanie drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

3) Zgoda właściciela nieruchomości, jeśli Wnioskodawca jest tylko posiadaczem nieruchomości;

4)     Projekt planu: nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

5)     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

6)     Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), jeżeli zostało wydane.

3.       Opłaty:

1) Zwolnione od opłaty skarbowej (część III ust. 44, kol. 4, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.              poz. 1827 z późn. zm.);

2) Opłata za usunięcie drzew (krzewów) naliczana na podstawie art. 84 i 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);

3) Opłaty nie pobiera się w sprawach wynikających z art. 86 ust. 1   w/w ustawy.

4.       Terminy załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

6.       Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Somianka–Sekretariat Urzędu (pok. nr 14, I piętro) w godz. 8 00 –16 00 .

7.       Podstawa prawna:

1) Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);

2) Art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póżn. zm.)

Inne informacje:

1.      1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagane m.in. w przypadku (pełen katalog zwolnień określa art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody):

·          krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2 ;

·          drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

·    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów    nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

·    drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – UWAGA: po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Gminy Somianka (w przypadku drzew) ;

2.    Zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura dla Gminy Somianka mieści się w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16, 07-410 Ostrołęka;

3.      Zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako LAS (Ls) wydaje Starosta Powiatu Wyszkowskiego ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków;

4.    Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność - wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele;

5.    Jeżeli nieruchomość stanowi małżeńską wspólność majątkową – wniosek muszą podpisać obydwoje małżonkowie;

6.    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu;

7.      Przed wydaniem zezwolenia, organ dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie wnioskowanego do usunięcia drzewa lub krzewu gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów. W przypadku stwierdzenia, ze usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Z wnioskiem należy wystąpić odpowiednio do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wniosek może złożyć jedynie zainteresowana strona postępowania.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWyciąg z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dot. wydawania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-23 11:03:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-06 13:09:12
  • Liczba odsłon: 544
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537006]

przewiń do góry