UCHWAŁA NR XXXII/175/2006

RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

 

     Na podstawie art. 6 ust.2 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka w wysokości jak w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc uchwała Rady Gminy Somianka Nr VIII/50/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 12:01:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 12:01:12
  • Liczba odsłon: 555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552571]

przewiń do góry