Uchwała Nr XXI/115/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu udzielonych świadczeń z zakresu zadań własnych gminy.

 

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 9, art. 17 ust. 1 i 2, art. 36, art. 48, art. 50, art. 96 i art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593) uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego i kwalifikacji lekarskiej.
 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust. 4 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem indywidualnej oceny sytuacji środowiska dokonanej na podstawie wywiadu środowiskowego.
 6. Wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca określa się decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiłoby nadmierne obciążenie dla świadczeniobiorcy, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić w części lub całości od odpłatności za usługi.
 8. Dotychczas wydane decyzje w zakresie usług opiekuńczych pozostają w mocy do końca okresu na jaki były wydane tj. do końca 31 grudnia 2004r.
 9. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przelewem przez świadczeniobiorcę na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

§ 2.

 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia osoby lub rodziny można przyznać świadczenie w naturze lub w formie pieniężnej.
 2. Pomoc w naturze polega na udostępnieniu na podstawie umowy – użyczenia maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwości zorganizowania własnego warsztatu pracy.
 3. Świadczenia pieniężne mogą być przyznane w formie jednorazowego zasiłku celowego lub pożyczki nieoprocentowanej.
 4. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty piętnastokrotnej najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki.
 5. Świadczenie na ekonomiczne usamodzielnienie gospodarcze przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w ramach posiadanych środków na podstawie wywiadu środowiskowego, kierując się potrzebami świadczeniobiorcy i celami pomocy społecznej.
 6. Warunki udzielenia pożyczki, sposoby spłaty i jej zabezpieczenie określa umowa.
 7. Pożyczka może być umorzona w całości lub części, jeżeli przyczyni się do osiągnięcia celów pomocy społecznej.

§ 3.

 1. Dożywianie dzieci polega na zakupie jednego posiłku dziennie dla dziecka uczęszczającego do szkoły.
 2. Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% ustawowego kryterium dochodowego, korzystanie z dożywiania odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności.
 4. Dożywianie przyznawane jest w formie decyzji na rzecz rodzica bądź opiekuna ucznia po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 4.

 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości podlegają zwrotowi , jeżeli dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją rodzinną, materialną i zdrowotną, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu w całości lub w części.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XII/76/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zdań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

       

                                                                            /-/ Tadeusz JacekTolak

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/115/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie powyżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (art.8 ust. 1 pkt 1 i 2)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

1.

do 100%

bezpłatnie

20%

2.

100%-125%

20%

35%

3.

126%-150%

30%

40%

4.

151%-175%

45%

55%

5.

176%-200%

60%

80%

6.

201%-225%

80%

100%

7.

powyżej 225%

100%

100%

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                    

                                                                                 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-13 08:53:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-13 08:53:10
 • Liczba odsłon: 531
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541453]

przewiń do góry