Uchwała Nr XIII/80/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 z 2000r., poz. 708 z późn. zm.) ustala się co następuje:

 

§ 1

 

Dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 895zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

 

§ 2

 

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 2,84zł (słownie: dwa złote 84/100) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ustalonego przez kierownika tej jednostki.

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr V / 32 /2003 Rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

     Przewodniczący

        Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 13:17:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 13:17:59
  • Liczba odsłon: 616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552613]

przewiń do góry