Uchwała Nr III/13/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się taryfy cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty opublikowania w prasie lokalnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr III/13/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006 r.

 

 

Taryfa cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Somianka:

 

Odprowadzanie ścieków:

Opłata za przyjęcie i unieszkodliwienie ścieków komunalnych wynosi 2,35 zł/m3 (+ 7% VAT) .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 13:24:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 13:24:05
  • Liczba odsłon: 455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541661]

przewiń do góry