Uchwała   Nr IX/44/2007

Rady Gminy w Somiance

z dnia 27 lipca 2007 roku

 

   w sprawie zmian do uchwały budżetowej   Nr IV/17/06

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy   z   dnia   30 czerwca 2005 r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                     § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 363.000 zł

do kwoty  12.047.146 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.                                                                                                                       

                                                             § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu   gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 627.000 zł. do kwoty 13.868.109 zł    –zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwieksza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

   2007-2009 o kwotę 627.000 zł. i ustala się je zgodnie z załącznikiem Nr 2 ( 2a -zadania inwestycyjne w 2007 roku)

                                                              

    § 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 264.000 zł, do kwoty 1.820.963 zł.,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 264.000 zł.do kwoty 2.952.621 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 .

                                                               

  § 4

 

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 264.000 zł. do kwoty   1.820.963 zł.

                                                              § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

                                                              § 6

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.                                                                             

                                                                 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy                                                              

                                                                  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

                                                                                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01 11:53:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 12:31:56
  • Liczba odsłon: 439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554090]

przewiń do góry