Somianka,   dnia 2007.07.03.

 

ID.7624/4/1/07

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 03.07.2007   roku zostało wszczęte na żądanie inwestora   Gminy Somianka reprezentowanej prze Wójta Gminy Somianka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    polegającego na   Wykonaniu przebudowy nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego na odcinku na odcinku 350 m w miejscowości Wielęcin gm. Somianka”

Dz. o nr ewidencyjnym 697 w obrębie Wielęcin .

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych   z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku   Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr.6.

 

 

Otrzymują :

1. Sołtys wsi Wielęcin– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;

2. Urząd Gminy   Somianka – tablica ogłoszeń.

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.       Starosta Powiatu Wyszkowskiego ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28

3.    a/a

 

 

 

Somianka, dn. 03.07.2007 r.

 

ID 7624/4/07

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony   środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j ę

 

o zamieszczeniu   w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego   na odcinku 350 m   w miejscowości Wielęcin gm. Somianka   ”.

 

 

Inwestor:   Gmina Somianka    07-203 Somianka

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań   związanych   z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

    Rozdzielnik:

1.   Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

2.   Sołtys sołectwa Wielęcin– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

3.       Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

4.       a/a.

 

 

 

ID.7625/2/07                                                                         Somianka dn. 2007.08.06

 

 

                                                           Obwieszczenie                                        

   wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia         sporządzenia raportu   oddziaływania na środowisko  

               Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska   ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy   Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że

 

W dniu   06.08.2007 r.   zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielęcin na odcinku 350   m gm. Somianka.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka   07-203 Somianka   pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

   Otrzymują:                                                                                                                        1. Gmina Somianka,

2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wWyszkowie,

4. Sołtys wsi Wielęcin przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                 

5. Strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń,              

6. a/a.

 

 

ID.7625/2/07                                                                       Somianka dn. 2007.08.06

 

                                                Postanowienie

 

                 Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska   ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie   określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych   kwalifikowaniem   przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego.

 

                                                    postanawia się

odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości   Wielęcin   na odcinku 350 mb. gm. Somianka

 

                                                      Uzasadnienie

     Zgodnie z   § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko   ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej zaliczana   jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.   

Pismem   z   dnia   29 czerwca r. znak. ID.7624/4/2/07 zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie   z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem   z dnia 19 lipca 2007 r. znak. OŚ-/7633/26/07 (wpłynęło do UG.2007.07.24 r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania   na środowiska projektowanego przedsięwzięcia.                

             Opinia   Sanitarna   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie    Nr.PPIS-ZNS-712/88/2007 r. z dnia 06.07.2007 r.( wpłynęło do UG. 2007.07.14). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał za zasadne odstąpienie o nałożenia   obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na   przebudowie nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego, relacji Wielęcin – Henrysin na odcinku 350 m. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia   z betonu asfaltowego na podbudowie stabilizowanej cementem.

  Mając na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z   kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu   na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

 

        Na   niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim   pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

  Otrzymują:                                                                                                                         1. Gmina Somianka,

2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,  

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie,

4. Sołtys wsi Wielęcin –przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                       

5. Strona internetowa   - BIP i tablica ogłoszeń.                                                         

6. a/a.

 

 

ID 7625/5/07                                                           Somianka, dnia  27.08. 2007 r.

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 98 poz. 1071 z póżn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt.1, 46a ust 1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Somianka 07-203 Somianka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa nawierzchni ze żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego na odcinku 350 m w miejscowości Wielęcin gm. Somianka.

 

O k r e ś l a m

dla przedsięwzięcia p.n.”Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego na odcinku 350 m w miejscowości Wielęcin gm. Somianka”warunki realizacji inwestycji.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi transportu rolnego nr ewidencyjny 697 w miejscowości Wielęcin – 350 m. Inwestycja znajduje się w zachodniej części gminy Somianka

W ramach inwestycji przewidziano:

Inwestycja „Przebudowa nawierzchni ze żwirowej na asfaltową drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Popowo krzyżówki prze wieś Wielęcin w kierunku pól  obejmowała będzie wykonanie dokumentacji techniczno –projektowej oraz wykonanie robót drogowych na w/w odcinku. Projektowana droga gminna znajduje się na terenie gminy Somianka i jest drogą łączącą następujące miejscowości:

Wielęcin - Henrysin.

Przebiega przez obszary rolnicze i miejscowości rolnicze z luźną zabudową.

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w/w droga jest planowana jako droga lokalna.

Analizowane przedsięwzięcie obejmuję przebudowę drogi transportu rolnego o nawierzchni żwirowej relacji Droga powiatowa – Wielęcin -Henrysin polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na podbudowie stabilizowanej cementem.

Projektowany odcinek przebiega po istniejącej drodze o nawierzchni żwirowej, nie posiadającej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Droga odwodniona jest powierzchniowo.

Planowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie:

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni pospółką,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 16 cm,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.

 

           Inwestycję planuje się wykonać dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów poruszających  się na tym odcinku oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego.

 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

  1. w zakresie gospodarki odpadami

1)   Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonujący je, jako posiadacz odpadów  winien posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami  ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

2)      Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska.(Dz.U. nr 129 poz. 902 z późn. zm.), nadmierne ilości mas ziemnych należy zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

3)      Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.

 

  1. w zakresie ochrony przyrody:

Wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniej  lokalizacji obiektu liniowego jakim jest droga gminna., po uzyskaniu zezwolenia.

 

  1. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

Projektowany odcinek przebiega po istniejącej drodze o nawierzchni żwirowej, nie posiadającej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Droga odwodniona jest powierzchniowo do planowanych rowów odwodnieniowych.

 

  1. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

1)      dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach  szczególnych.

2)      Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1. Zachowania walorów środowiska przyrodniczego , w tym zieleni znajdującej się na terenie inwestycji , a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej ( tam gdzie się da) zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz terenów zieleni łęgowej.

2. Wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniej  lokalizacji obiektu liniowego jakim jest droga gminna., po uzyskaniu zezwolenia.

3. Roboty ziemne ograniczyć do wykonania wykopów na poszerzeniach i uzupełnieniach poboczy , wykonać odmulenie istniejących rowów, profilowanie skarp i wykonanie nowych rowów.

4. Zbędne masy ziemi powstałe w trakcie inwestycji należy zagospodarować w miejscu przedsięwzięcia , bądź jeżeli jest to możliwe usunąć poza teren prac po uprzednim uzgodnieniu z przyjmującym w/w masy ziemi.

5. W obrębie obszarów leśnych zakazuje się wprowadzania obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną .

6. Do prac wykorzystać sprawnie technicznie sprzęt budowlany, przy czym ważne jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe

wyposażenie w urządzenia  zmniejszające niekorzystne oddziaływania na środowisko, w szczególności możliwość środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych.

7.  Po zakończeniu przeprowadzić pełną rekultywację terenu.

8 . Czas budowy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum poza sezonem lęgowym gatunków ptaków dla których został utworzony obszar Natura 2000 PLB150011

„Ostoja Nadbużańska”  - w tym rejonie gminy nie występuje obszar Natury 2000 i Ostoja Nadbużańska.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko.

 

 Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

       VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

      Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów w sąsiedztwie drogi przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

            VII. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę

dotyczące:

 

             Wymogi ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a. projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04. 2004 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.  i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2005 r. nr.113, poz. 954 z późn. zm.).wydającemu niniejszą decyzję

 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z poźn. zm.) wnioskiem z dnia 3 lipca 2007 r., Gmina Somianka 07-203 Somianka zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego na odcinku 350 m w miejscowości Wielęcin gm. Somianka”

Projektowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy Somianka Nr V/15/98 z dnia 31 grudnia 1998r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 1999 r., Nr 21 poz. 454), bowiem położona jest na terenie, oznaczonym w/w planie symbolem  „ KG- tereny dróg gminnych.

 

Wójt Gminy Somianka zgodnie z art. 51.ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poźn. zm.) wystąpił pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. ID 7624/4/2/07 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Starosty Wyszkowskiego o wydanie opinii w z zapytaniem czy konieczny jest raport na w/w inwestycję.. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/88/2007 wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 6.07.2007r. oraz  postanowienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr OŚ -7633 /26/07 z dnia 19 lipca 2007r. wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 19 lipca 2007r. Wobec powyższego postanowieniem  ID.7625/2/07 z dnia 2007.08.06 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

       W związku z powyższym Wójt Gminy Somianka ponownie wystąpił z wnioskiem z dnia  9 sierpnia 2007r. do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

     Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.08.2007 r wpłynęło 2007.08.27  PPIS-ZNS-712/105/2007 uzgadniające w/w przedsięwzięcie oraz Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16.08.2007 r., Nr OŚ-7633/26/1/07 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

I.  Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć 

    następujące działania:

-   organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

    ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku  porządku,     

    niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed 

    awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

-   ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

-   wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym

    jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i

    konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 

    niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

    zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki

    substancji ropopochodnych,

-   organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy  zgodnie z

    zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

    (Dz. U. 62, poz. 628 z późn. zm.)

-   przeprowadzenia  po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy,

 

II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące 

    ochrony środowiska:

 -  nie wnosi się.

III. Dala analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia 

     obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

     2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. ). 

     przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.

 

W postępowaniu zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 3 lipca 2007 r. poinformowano o możliwości zapoznania się  i składania uwag i wniosków do w/w wniosku i raportu w terminie 21 dni od dnia otrzymania

W toku postępowania w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 2007.08.06 / obwieszczenie 2/07 z dnia 6 sierpnia 2007r./ strony postępowania zostały powiadomione o wyznaczonym 14 - dniowym terminie do zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości zgłoszenia uwag i wniosków.

W wyniku w/w zawiadomienia w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.  

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują strony:

1.      Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

3.      Sołtys wsi Wielęcin

4.      a/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-06 14:10:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 13:22:33
  • Liczba odsłon: 499
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552473]

przewiń do góry