Pl.6721.1.2013                                                                                        Somianka, dnia  26 lutego  2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOMIANKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obrębu Huta Podgórna Popowo A w gminie Somianka

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. z 2012 r. poz. 647z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXXII/195/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego  2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/88/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Huta Podgórna Popowo A,  w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu ustaleń planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją, powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Somianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dla obrębu Huta Podgórna Popowo A. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Somianka: 07-203 Somianka, Somianka-Parcele 16B, w terminie do 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. tj. do dnia 26 marca 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Somianka.

 

                                              

Wójt Gminy Somianka

/-/ Andrzej Żołyński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariola Mróz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 15:24:53
  • Liczba odsłon: 719
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543824]

przewiń do góry