Uchwała Nr XXX/161/2005

Rady Gminy w Somiance

z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami)oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r.Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10.383.421 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.590.766 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1a

  2. dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 11.624.271 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.590.766 zł, - zgodnie z zaącznikiem Nr 2a

  2. wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3.

 

1.Deficyt budżetu stanowi kwotę 1.240.850 zł.

2.Przychody budżetu stanowią kwotę 2.223.358 zł.

3.Rozchody budżetu stanowią kwotę 982.508 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

 

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5.

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

 

§ 6.

 

1.Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 1.935.000 zł,

2.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.150.000 zł. z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów - zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 7.

 

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 270.000 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 6.

§ 8.

 

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 300.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 9.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

§ 10.

 

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 12.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 30.000zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9

§ 11.

 

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.368 zl. zgodnie z załącznikiem Nr 10

§12.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300 000zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

 

§ 13.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie pr zewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-30 13:00:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-02 14:52:29
 • Liczba odsłon: 574
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553064]

przewiń do góry