UCHWAŁA Nr XXXII/176/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w gminie Somianka

 

      Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U. nr 179, poz. 1485), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednolity tekst Dz. U. nr 80, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2006 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/123/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
  2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 12:09:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 12:09:58
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544041]

przewiń do góry