Sposoby stanowienia

aktów publicznoprawnych w Urzędzie Gminy Somianka

 

Procedurę opracowywania projektów aktów normatywnych w Urzędzie Gminy Somianka (tj. uchwał Rady Gminy Somianka oraz zarządzeń Wójta Gminy Somianka) regulują:

1.      § 17 i 20 Statutu Gminy Somianka oraz § 28-31 Regulaminu Rady Gminy Somianka stanowiący załącznik nr 4 do Statutu Gminy Somianka. Statut zatwierdzony został Uchwałą Nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11531),

2.      § 4 ust. 4 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somiance nadanego Zarządzeniem Wójta Gminy Somianka Nr 20/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance, z późn. zm.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Somiance przewiduje, że projekty aktów normatywnych Wójta oraz Rady opracowują poszczególne stanowiska pracy właściwe w sprawach objętych przedmiotem projektu.

Do zadań pracowników należy przygotowanie projektu zarządzenia. Projekt przekazywany jest Wójtowi, w celu zapoznania się z nim.

W przypadku braku uwag, zarządzenie jest podpisywane przez Wójta i wchodzi w życie, w terminie podanym w zarządzeniu.

Oryginały zarządzeń (z wyjątkiem zarządzeń przygotowywanych przez Referat Finansów i Budżetu) ewidencjonowane są w:

1)      rejestrze zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego oraz

2)      rejestrze zarządzeń Kierownika jednostki

-   i przechowywane są w Urzędzie  Gminy na stanowisku pracy właściwym ds. obsługi rady gminy.

Oryginały zarządzeń przygotowywanych przez Referat Finansów i Budżetu ewidencjonowane są w rejestrze zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego prowadzonym przez Referat Finansów i Budżetu i przechowywane są w Urzędzie Gminy na stanowisku pracy właściwym ds. wymiaru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Statut Gminy stanowi, że:

1.             1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady chyba, że ustawa stanowi inaczej (§ 17 Statutu).

2.             2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje (§ 20 Statutu):

1)      Wójtowi;

2)      Komisjom;

3)      grupie radnych w składzie, co najmniej 4 osób;

4)      klubom radnych;

5)      określonej w ustawie grupie mieszkańców.

3.      Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum (§ 24 ust. 1).

4.      W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady (§ 24 ust. 2).

  Przeprowadzanie głosowania jawnego:

5. Głosowanie jawne można przeprowadzić za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych albo przeprowadzając głosowanie imienne. Głosowanie imienne przeprowadza się poprzez alfabetyczne odczytywanie listy radnych przez Przewodniczącego, podczas którego każdy obecny radny wskazuje czy jest „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” (§ 25 ust. 1).

6. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. W protokole odnotowuje się również radnego nieobecnego oraz nie biorącego udziału w głosowaniu, a który podpisał listę obecności na sesji (§ 25 ust. 2).

7.      Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych (§ 25 ust. 3).

8.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad (§ 25 ust. 4).

  Przeprowadzanie głosowania tajnego:

9.  Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych (§ 26 ust. 1).

10.  W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji (§ 26 ust. 2).

11.  Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności  (§ 26 ust. 3).

12.  Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania (§ 26 ust. 4).

13.  Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady (§ 26 ust. 5).

14.  W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się (§ 26 ust. 6).

15.  Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach określonych w odrębnych przepisach (§ 26 ust. 7).

  Inne zasady dotyczące głosowania i redagowania uchwał:

16.  Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy (§ 27 ust. 1).

17.  W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami (§ 27 ust. 2).

18.  W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory (§ 27 ust. 3).

19.  Rada rozstrzyga sprawy na sesjach w drodze uchwał (§ 28 ust. 1).

20.  Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji (§ 28 ust. 2).

21.  Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim (§ 29 ust. 1):

1)      datę i tytuł oraz kolejny numer;

2)      podstawę prawną;

3)      postanowienia merytoryczne;

4)      określenie  organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5)      termin  wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania.

22.  W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia uchwały (§ 29 ust. 2).

23.  Projekty uchwał Rady przygotowane przez Wójta opiniują właściwe komisje Rady. Opinie komisji przedstawiane są na sesji Rady, przez przewodniczącego danej komisji (§ 29 ust. 3).

24.  W przypadku uchwały przedkładanej przez komisje, grupę radnych lub pochodzącej z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, Wójt wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały. Swoją opinię do projektu uchwały przedstawia na sesji Wójt lub upoważniona przez niego osoba (§ 29 ust. 4).

25.  Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który prowadził sesję (§ 30).

26.  Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji (§ 31 ust. 1).

27.  Odpisy uchwał przekazywane są Wójtowi do realizacji (§ 31 ust. 2).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-07-05 13:30:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-03 13:29:35
  • Liczba odsłon: 911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537186]

przewiń do góry