Uchwała Nr VI/30/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 marca 2007 r

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Somiance i pracowników obsługi szkół.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 122) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 1.034,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści cztery zł.). Dla pracowników obsługi szkół w kwocie brutto 789,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć zł).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Somiance ustalonego przez dyrektora tej jednostki. Dla pracowników obsługi szkół, wartość jednego punktu w wysokości brutto 2,99 zł.(słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXII/170/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu w złotych dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjne Szkół w
Somiance i pracowników obsługi szkół.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-02 11:47:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 11:47:30
  • Liczba odsłon: 457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541546]

przewiń do góry