UCHWAŁA Nr III / 8 /2006

      Rady Gminy Somianka

       z dnia 08 grudnia 2006r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego,
  2. budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność osób, z których, co najmniej jedna jest rencistą lub emerytem z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. budynki i grunty będące własnością gminy, z wyjątkiem wydzierżawionych i wynajętych innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 4,
  4. budynki i grunty będące własnością gminy wydzierżawione lub wynajęte dla potrzeb policji.

§ 3.

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 12:50:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 12:50:10
  • Liczba odsłon: 445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544101]

przewiń do góry