Uchwała Nr XVIII/109/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 r.

 

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64. poz. 593) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku do Uchwały Nr III/38/95 Rady Gminy w Somiance z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance zwany dalej GOPS działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Uchwały Nr IX/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Somiance z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.
 5. Uchwały Nr II/46/91 Rady Gminy w Somiance z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie przekazania zadań własnych gminy w zakresie Pomocy Społecznej w Somiance.
 6. Niniejszego statutu.”.

2. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.”.

3. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie”:

„W skład GOPS wchodzą:

 1. Kierownik.
 2. Pracownicy socjalni.
 3. Komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 14:15:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 14:15:45
 • Liczba odsłon: 535
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543852]

przewiń do góry