UCHWAŁA NR XXVIN/144/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 10 czerwca 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Wójta Gminy na dofinansowanie budowy hali sportowej – obiekt przyszkolny w Somiance ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia wydatkowania tych środków.

 

    Na podstawie art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt 9 lit a, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa hali sportowej – obiekt przyszkolny w Somiance” do kwoty 100.000 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2

Zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków stanowić będzie weksel ,,in blanco” Gminy Somianka na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 3

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów:

a/ podatku od nieruchomości,

b/ podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-20 11:21:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-20 11:21:52
  • Liczba odsłon: 532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537187]

przewiń do góry