Rejestry

1.       Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw – stanowisko pracy ds. kadr i płac, pok. nr 1, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

2.       Rejestr wykorzystania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych – stanowisko pracy ds. kadr i płac, pok. nr 1, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

3.       Rejestr sprzedaży VAT – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

4.       Rejestr zakupów VAT – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

5.       Rejestr uchwał rady gminy – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

6.       Rejestr aktów prawa miejscowego – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

7.       Rejestr wniosków, interpelacji i zapytań radnych – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy oraz Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

8.       Rejestr skarg i wniosków – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

9.       Rejestr petycji – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

10.   Rejestr zarządzeń wójta gminy – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 5 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

11.   Rejestr zarządzeń wewnętrznych – stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy, pok. nr 2, podstawa prawna § 1 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

12.   Rejestr stanu cywilnego – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 3:

  • rejestr urodzeń, podst. prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego;
  • rejestr małżeństw, podst. prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego;
  • rejestr zgonów, podst. prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego;
  • rejestr uznań, podst. prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.

13.   Rejestr mieszkańców gminy – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 3, podst. prawna: ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

14.   Rejestr PESEL – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 3, podst. prawna: ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

15.   Rejestr wyborców – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 3, podst. prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

16.   Rejestr dowodów osobistych – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 3 podst. prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

17.   Rejestr płatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

18.   Rejestr płatników podatku rolnego od osób fizycznych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

19.   Rejestr płatników podatku leśnego od osób fizycznych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

20.   Rejestr płatników podatku od środków transportowych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

21.   Rejestr płatników podatku od nieruchomości od osób prawnych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

22.   Rejestr płatników podatku rolnego od osób prawnych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

23.   Rejestr płatników podatku leśnego od osób prawnych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

24.   Rejestr płatników łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

25.   Rejestr przypisów i odpisów – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

26.   Rejestr podań wnoszonych w sprawach podatkowych – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

27.   Rejestr instytucji kultury – stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, pok. nr 7, podst. prawna: art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

Sposoby i zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrze

Informacje dodatkowe i uzupełniające

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Somianka

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminny Ośr o dek Kultury w Somiance

Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Wzór wniosku o udostępnienie informacji zawartych w rejestrze

28.   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: ustawa z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

29.   Rejestr gminnego zasobu nieruchomości – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

30.   Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

31.   Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

32.   Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

33.   Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy stanowisko pracy ds planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

34.   Centralny rejestr umów – stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych, pok. nr 9 i10 , podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 10 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

35.   Rejestr udzielonych zamówień publicznych – stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych, pok. nr 9 i10, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

36.   Rejestr udzielonych zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i nie przekracza kwoty 30 000 euro – stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych, pok. nr 9 i10, podst. prawna: § 8 Zarządzenia Nr 6/K/2020 Wójta Gminy Somianka z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Somianka.

37.   Rejestr dostawców lub wykonawców, którzy nie wykonali zamówień lub wykonali je z nienależytą starannością – stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych, pok. nr 9 i10, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

38.   Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu – stanowisko pracy Sekretarki, pok. nr 14, podst. prawna: § 40 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

39.   Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Referatu Finansów i Budżetu stanowisko pracy ds. wymiaru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pok. nr 16, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 6 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

40.   Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych Referatu Finansów i Budżetu stanowisko pracy ds. wymiaru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pok. nr 16, podst. prawna: § 1 ust. 1 pkt 8 Zarządzenia Nr 26/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia centralnych rejestrów kancelaryjnych prowadzonych w Urzędzie Gminy.

41.   Rejestr osób objętych systemem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowisko pracy ds. wymiaru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pok. nr 16, podst. prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

42.   Rejestr powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – Skarbnik Gminy, pok. nr 17, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

43.   Rejestru dostaw ścieków dowożonych stanowisko pracy ds. administracyjno-księgowych , budynek dawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-14 13:01:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-18 11:06:14
  • Liczba odsłon: 1457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552979]

przewiń do góry