Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

wg ustawy o samorządzie gminnym:

 

·        Przejmuje zadania i kompetencje wójta w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:

 • tymczasowym aresztowaniem (od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia),
 • odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne (od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia zwolnienia),
 • odbywaniem kary aresztu (od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w areszcie do dnia zwolnienia),
 •  niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni (w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim),
 •  zawieszeniem w czynnościach służbowych (w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych)
 •  jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.
 • ·po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.

 

Zgodnie z art. 33 ust. 4 oraz 46 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, a także art. 18 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Posiada upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Somianka do

  prowadzenia wszystkich spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji wójta,

 • wydawania z upoważnienia Wójta decyzji administracyjnych, zaświadczeń i pism, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji wójta lub skarbnika

      dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, a także pomocniczych i obsługi,

         podpisywania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych,

  zawierania umów (jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej),

    wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych.

Upoważnienie jest ważne do odwołania.

 

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

wg regulaminu Oorganizacyjnego:

 

 • realizuje sprawy powierzone przez Wójta oraz przejmuje prawa i obowiązki Wójta w razie jego nieobecności bez konieczności wydawania odrębnego upoważnienia,
 •  uczestniczy w kierowaniu działalnością Urzędu, a w szczególności do zakresu jego zadań należy:

-  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

-  organizowanie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu,

- bieżące rozwiązywanie problemów społeczno gospodarczych Gminy,

-  kontrola prawidłowości załatwiania spraw w Urzędzie,

-  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny w Urzędzie,

- nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych im spraw,

-  zatwierdzanie organizacji szkół prowadzonych przez gminę,

-  analizowanie potrzeb i możliwości szkół wynikających z bieżącego funkcjonowania,

-  współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawach placówek oświatowych, oceny pracy Dyrektorów, nadzoru pedagogicznego oraz powołania dyrektorów szkół,

- przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,

-  nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych dyrektorów szkół (zatrudnianie, zwalnianie, wynagrodzenia, urlopy, nagrody, kary itp.),

-  nadzór w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli, realizacja uprawnień przewidzianych w karcie nauczyciela, postępowania dyscyplinarnego wykonywania czynności wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy dla dyrektorów placówek oświatowych,

-  nadzór i koordynowanie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy,

-  wykonywanie zadań Wójta na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

 

 • pełni funkcję przewodniczącej gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-28 14:03:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 14:03:03
 • Liczba odsłon: 257
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541468]

przewiń do góry