UCHWAŁA Nr XXV/142/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 f i 90 r ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy szkolnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2

  1. Pomoc socjalną przyznaje wójt ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.
  2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5 % kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV/136/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 18 marca 2005 r.21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 14:23:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 14:23:54
  • Liczba odsłon: 546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544001]

przewiń do góry