OGŁOSZENIE

z dnia 10 lipca 2012 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV N /87/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

                                                                                 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na rok 2012 na terenie Gminy Somianka

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

I.     Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, poprzez zorganizowanie zajęć tanecznych. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 4000,00 zł.

II.    Zasady przyznawania dotacji:

1.       Wsparcie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3.       W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Somianka nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.       Poniesione wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące tego typu zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać stawek powszechnie obowiązujących na rynku.

5.       Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 3500,00 zł).

6.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.    

III.         Termin i warunki realizacji zadania:

1.       Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 1 września do 15 grudnia 2012 r.

2.       Zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somianka.

3.       Podmiot wyłoniony w drodze konkursu nie może pobierać opłat od adresatów zadania.

4.       Ustalenie czytelnych zasad rekrutacji uczestników zadania.

5.       Podczas rekrutacji, należy zapewnić pierwszeństwo osobom, które nie korzystały z innych bezpłatnych lub dofinansowanych ofert, udostępnionych przez podmioty i instytucje prowadzące działalność na terenie Gminy Somianka.

6.       Realizator zadania odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zadania oraz realizację zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

7.       Zadanie może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i terenów gminnych,
po uzgodnieniu tej kwestii przed złożeniem oferty.

8.       Podmiot może wydatkować środki przyznane w trakcie konkursu, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.

9.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Somianka.

IV.        Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty:

1.       Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: somianka@somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

2.       Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 (sekretariat) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4.       Do oferty należy dołączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) ,

2)      podmioty składające wspólną ofertę – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – składają dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

V.         Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

2.       Oferty z łożone na innych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.       Oferty zostaną zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Somianka.

4.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria, wymienione w art. 15 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zgodność oferty i zbieżność celów statutowym podmiotu – z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

2)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie,

4)      wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, zadeklarowana wysokość udziału środków finansowych własnych i środków z innych źródeł,

5)      planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych w latach poprzednich środków na realizację zleconych zadań publicznych.

5.       Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży Wójtowi Gminy rekomendacje, co do wyboru ofert.

6.       Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego – decyzja Wójta jest ostateczna.

7.       Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty zostaną wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

8.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

9.       Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Internetowej Gminy.

VI.        Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o   zrealizowanych przez Wójta Gminy Somianka w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).:

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach otwartych konkursów ofert w latach 2011 – 2012:

 

Lp.

Rodzaj zadania

 

Kwota udzielonej dotacji

w 2011 r.

w 2012 r.

1.

Zorganizowanie wyjazdów na basen - projekt „Wakacyjna radość”

3000,00 zł

0

 

2.

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej, w dyscyplinie piłka nożna – projekt „Zagrajmy w piłkę”

0

12000,00

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Somianka

                                                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 10 lipca 2012 r.

o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012

 

Członkami Komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają   łącznie następujące kryteria:

1)     reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty), którę będą brały udział w otwartym konkursie ofert,

2)       posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika
to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

3)       są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.   

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Somianka, pokój 14 (sekretariat) -
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: somianka@somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Wójt Gminy Somianka wybierze na członków Komisji konkursowej 2 przedstawicieli, spośród kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

                                                                          

          Wójt Gminy Somianka

                   /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej (doc)

Oferta druk (pdf)

Oferta druk do wypełnienia (rtf)

Sprawozdanie (pdf)

Sprawozdanie do wypełnienia (rtf)

Umowa (pdf)

 

                                                              ZARZĄDZENIE Nr 27/2012  

                                                                 Wójta Gminy Somianka

z dnia 1 sierpnia 2012 roku  

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536         z późn. zm.), § 16 Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV N /87/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012, polegających na zorganizowaniu zajęć tanecznych – zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1)       Agnieszka Salwin           przedstawiciel Wójta Gminy,

2)       Bogdan Krysiak             przedstawiciel Wójta Gminy,

3)       Anna Królikowska           przedstawiciel Wójta Gminy.

 

§ 2

1.       Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują oświadczenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, iż nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji.

2.       Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3.       Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu
członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4.       Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, w którym przedkłada Wójtowi rekomendacje, co do wyboru ofert. Z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Wójta, Komisja rozwiązuje się.

5.       Komisja pracuje w trybie art. 15 ust. 1 - 2b, 2d - 2da, 2f - 2g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem zasad doprecyzowanych w Ogłoszeniu Wójta Gminy Somianka z dnia 10 lipca 2012 r. – otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 na terenie Gminy Somianka.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                     

 

                                                                                                              Wójt Gminy Somianka

                                                                                                               /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

Somianka, dnia 2012.08.16

SG.524.1.2012

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na rok 2012 na terenie Gminy Somianka

 

 

   Wójt Gminy Somianka informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 na terenie Gminy Somianka – dokonało wyboru następującej oferty:

 

 

Nazwa zadania

Wysokość

przyznanych

środków (zł)

Nazwa

oferenta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, poprzez zorganizowanie zajęć tanecznych

 

4.000,00

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „NASZA GMINA SOMIANKA”

Somianka-Parcele 16B;  07–203 Somianka

 

   W związku z ogłoszeniem powyższego otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

 

 

                                     Wójt Gminy

                          /-/ Andrzej Żołyński

                              

 

 

  Somianka, dnia 2012.02.01

SG.524.2.2011

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na rok 2012 na terenie Gminy Somianka

   

Wójt Gminy Somianka informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 na terenie Gminy Somianka – dokonało wyboru następującej oferty:

 

 

Nazwa zadania

Wysokość

przyznanych

środków (zł)

Nazwa

oferenta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Somianka, w dyscyplinie piłka nożna

 

12.000,00

Wiejski Klub
Sportowy
Mystkówiec Stary
w Mystkówcu Starym

Projekt
„Zagrajmy w piłkę”

 

W związku z ogłoszeniem powyższego otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

                   

                       Wójt Gminy Somianka

             /-/ Andrzej Żołyński

 

OGŁOSZENIE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV N /87/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

                                                                                 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na rok 2012
na terenie Gminy Somianka

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

 

I.     Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

1)      upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie piłka nożna. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 12.000,00 zł,

2)      zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:

a)      szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć przez kluby sportowe,

b)      organizację turniejów i zajęć sportowych,

c)       organizowanie imprez sportowych i rozgrywek,

d)      utrzymanie bazy sportowej.  

 

II.    Zasady przyznawania dotacji:

1.       Wsparcie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3.       W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowanie ze strony Gminy Somianka nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.       Poniesione wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące tego typu zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać stawek powszechnie obowiązujących na rynku.

5.       Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej 3500,00 zł).

6.       Środki uzyskane z dotacji, powinny być wykorzystane, w szczególności na:

1)      ekwiwalenty sędziowskie,

2)        zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,

3)      zakup sprzętu sportowego,

4)      zakup strojów sportowych,

5)      zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,

6)      transport na imprezy sportowe,

7)      bieżące utrzymanie bazy sportowej,

8)      opłaty licencyjne i startowe,

9)      ubezpieczenia i badania lekarskie,

10)        wynagrodzenie trenera.

 

7.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

III.         Termin i warunki realizacji zadania:

1.       Zadania winny być realizowane od dnia podpisania umowy.

2.       Zadanie musi być zrealizowane do 15 grudnia 2012 r.

3.       Zadania winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somianka.

4.       Realizator zadania odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zadania oraz realizację zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

5.       Zadanie może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i terenów gminnych,
po uzgodnieniu tej kwestii przed złożeniem oferty.

6.       Podmiot może wydatkować środki przyznane w trakcie konkursu, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.

7.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Somianka.

 

IV.        Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty:

1.       Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej www.ug somianka.bip.org.pl w zakładce "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

2.       Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 (sekretariat) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4.       Do oferty należy dołączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) ,

2)      podmioty składające wspólną ofertę – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – składają dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

V.         Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

2.       Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.       Oferty zostaną zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Somianka.

4.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria, wymienione w art. 15 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zgodność oferty i zbieżność celów statutowym podmiotu – z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

2)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie,

4)      wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, zadeklarowana wysokość udziału środków finansowych własnych i środków z innych źródeł,

5)      planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych w latach poprzednich środków na realizację zleconych zadań publicznych.

5.       Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży Wójtowi Gminy rekomendacje, co do wyboru ofert.

6.       Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego – decyzja Wójta jest ostateczna.

7.       Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty zostaną wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

8.       Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

9.       Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

 

VI.        Zrealizowane przez Gminę Somianka w 2011 r. zadania tego samego rodzaju:

1.       Na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano następującą wysokość środków koszt ok. 11.106,00 zł.  

2.       Powyższe zadania w bieżący roku realizowane były przez Gminę we własnym zakresie i nie były przekazywane dotacje organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na ich realizację.

 

                                                                                                     

                                                                                                          Wójt Gminy Somianka

 

                 /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Program współpracy na 2012 rok  (doc)

Oferta druk (pdf)

Oferta druk do wypełnienia (rtf)

Sprawozdanie (pdf)

Sprawozdanie do wypełnienia (rtf)

Umowa (pdf)

Umowa do wypełnienia (rtf)

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:24:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:24:57
  • Liczba odsłon: 298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553069]

przewiń do góry