Uchwała Nr XXIV/135/2005

Radny Gminy Somianka

z dnia 18 marca 2005 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetowych organów prowadzących szkoły, wojewodów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz. 430 ) w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2005 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 2.380 zł. ( słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).

§ 2

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające i kursy kwalifikacyjne z następujących specjalności:

 • wychowanie fizyczne,
 • technika z informacją,
 • filologia polska,
 • filologia angielska,
 • zarządzanie oświatą
 • pedagogika ogólna
 • historia
 • przyroda
 • chemia
 • bibliotekoznawstwo
 • kurs kierowników wycieczek
 • kurs „Przedsiębiorczość w edukacji uczniów”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-13 14:32:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-13 14:32:17
 • Liczba odsłon: 564
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537217]

przewiń do góry