UCHWAŁA Nr XIX/111/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 września 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu ochrony środowiska

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.),oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.627 z późn. zm. ), Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się wieloletni program ochrony środowiska stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-06 11:34:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-21 14:21:09
  • Liczba odsłon: 609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537098]

przewiń do góry