Uchwała Nr XXN/112/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 05 listopada 2004 roku

 

                w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004        

         z dnia 20 lutego 2004 roku

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 138.500 zł. do kwoty 9.214.114 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 571.500 zł do kwoty.11.288.589 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

  1. Zwiększa się deficyt budżetu w wysokości 433.000 zł. do kwoty 2.413.717 zł.
  2. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 są przychody pochodzące z kredytów zaciąganych w bankach krajowych – 433.000 zł.

§ 4

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 87.147 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5

 

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 658.647 zł. do kwoty 3.424.636 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

§ 6

 

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004 i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                      /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 12:52:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-10 14:08:32
  • Liczba odsłon: 563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537238]

przewiń do góry