Somianka, dn. 25.04.2007 r.

ID 7624/1/07

I N F O R M A C J A

   Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie d ostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa podziemnego zbiornika na gaz płynny propan-butan V= 2700L na działce Nr 3374 położonej w miejscowości Huta Podgórna- Popowo A gm. Somianka ”.

 

Inwestor: Pań. Urszula i Janusz Turek

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Rozdzielnik:

 1. Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,
 2. Sołtys sołectwa Huta Podgórna – na tablicy ogłoszeń
 3. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka
 4. a/a.

 

 

Somianka, dnia 2007.04.25.

ID.7624/1/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 25.04.2007 roku zostało wszczęte na żądanie inwestora Pań. Urszuli i Janusza Turek przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny propan-butan V=2700 L na działce nr 3374 położonej we wsi Huta Podgorna – Popowo A Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr.6.

 

 

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28
 3. a/a

 

ID.7625/1/07                                                                       Somianka dn.2007.06.13

 

                                                Postanowienie

 

         Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska   ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie   określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych   kwalifikowaniem   przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego.

                                                    postanawia się

odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika na gaz płynny propan – butan o pojemności 2700 l w miejscowości Huta Podgórna -   Popowo A   gm. Somianka, na działce nr 3374- inwestor Urszula i Janusz Turek

 

                                                     Uzasadnienie

     Zgodnie z   § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko   ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) budowa zbiornika na gaz płynny propan – butan o pojemności 2700 l,   zaliczana   jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.    

        Pismem   z   dnia   10 maja 2007 r. znak. ID.7624/1/07 zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pismem   z   dnia   10 maja 2007   r. znak. ID.7624/1/07 zwrócono się do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie   z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu.        

      Postanowieniem   z dnia 24 maja 2007 r. znak. OŚ-/7633/17/07 (wpłynęło do UG.25.05.2007 r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania   na środowiska projektowanego przedsięwzięcia.   Projektowane przedsięwzięcie   obejmować będzie wykonanie zbiornika podziemnego na   gaz   płynny propan – butan o pjemności 2700 l . Analizowany zbiornik posadowiony będzie na jednolitej prefabrykowanej płycie betonowej ( o wymiarach 200 cm długości i 180 cm szerokości) dostarczonej razem z hermetycznym zbiornikiem na miejsce lokalizacji przez firmę ORLEN GAZ. Przedsięwzięcie, poza posadowieniem zbiornika , obejmować będzie wykonanie przyłącza gazowego z rur politelenowych HDPE.    Opinania   Sanitarna   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie    Nr.PPIS-ZNS-712/63/2007 r. z dnia 22.05.2007 r.( wpłynęło do UG. 2007.06.13) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za zasadne odstąpienie o nałożenia   obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na   budowie zbiornika na gaz płynny propan - butan o pojemności 2700 l. w miejscowości j. wyżej. Gaz będzie wykorzystywany do ogrzewania znajdującego się na działce budynku rekreacji indywidualnej.      Mając na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z   kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu   na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

        Na   niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim   pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

   

 

Otrzymują:                   

1. Gmina Somianka,  

2. Urszula i Janusz Turek                                                                 

3.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,            4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                        

5. Sołtys wsi Huta Podgorna przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                6. strona internetowa   - BIP i tablica ogłoszeń.                                                            

7. a/a.

                                                                                                                                     

ID.7625/1/06                                                                         Somianka dn.2007.06.13

 

                                                  Obwieszczenie                                      

       wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia sporządzenia raportu  

                                     oddziaływania na środowisko

 

 

         Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska   ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy   Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że

W dniu   13.06.2007 r.   zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie zbiornika na gaz płynny propan – butan   o pojemności 2700 l, w miejscowości Huta Podgórna – Popowo A   gm. Somianka, na działce Nr 3374 – inwestor Urszula i Janusz Turek.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka   07-203 Somianka   pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

  Otrzymują:            

1.GminaSomianka,                                                                                                                

2. Urszula i Janusz Turek                                              

3.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,         

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                           5. Sołtys wsi Huta Podgórna przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                   

6. strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń,                                                             

7. a/a

 

ID.7625/3/07                                                                    Somianka dn. 2007.08.08

 

  

                                               DECYZJA  Nr 3/2007

   

  o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia              

       Na  podstawie art.46a. 5 i 7 pkt.4 i art. 56 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627   z późniejszymi zmianami  ), art. 104 i106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku: Pań. Urszuli i Janusz Turek z dnia 23.04.2007r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalam na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny propan – butan V = 2700 L” w miejscowości Huta Podgórna – Popowo A . gm. Somianka.

                                                     i ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia .

 

I. wymogi wynikające z art. 56 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska

 

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

a) Realizowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zbiornika podziemnego na gaz propan – butan o pojemności 2700 litrów. Analizowany zbiornik posadowiony zostanie na jednolitej prefabrykowanej płycie betonowej (o wymiarach 200 cm długości i 180 cm szerokości) dostarczona wraz z hermetycznym zbiornikiem na miejsce lokalizacji przez firmę ORLEN GAZ.

Przedsięwzięcie, poza posadowieniem zbiornika, obejmować będzie również wykonanie przyłącza gazowego z rur politelenowych HDPE. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w północno – wschodniej części działki

objętej  zamierzeniami inwestorskimi.

Usytuowanie przedsięwzięcia przedstawia załączone mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 zaktualizowane przez uprawnionego geodetę i dopuszczone do celów projektowych przez Starostę Wyszkowa - Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

b) dane dotyczące działek:

projektowany zbiornik zlokalizowany zostanie na działce nr 3374 o powierzchni

2140 m2 w m. Huta Podgórna  - Popowo A  ul. Aleja Wrzosowa , obręb geodezyjny Huta Podgórna – Popowo A gm. Somianka, stanowiącej własność Państwa Urszuli i Janusz Turek.

Z działką objętą zamierzeniami inwestorskimi sąsiadują następujące posesje:

-         ul. Wrzosowa o szerokości 20,0 m

-         ul. Słoneczna o szerokości 8,0 m

-         działka nr 3373 stanowiąca własność P. Urszuli i Krzysztofa Stępień,

-         działka nr 3368 stanowiąca własność P. Urszuli i Józefa Dzieniak,

-         działka nr 3367 stanowiąca własność P. Dominiki i Pawła  Nazimek.    

 

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu: na indywidualne posesje z drogi gminnej .

·        ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją :                  wnioskodawcy posiadają jeden samochód osobowy, który w czasie pobytu na posesji będzie na jej terenie garażowany ( jedno miejsce parkingowe).

·        i na obszarach przyległych: nie występują

·        ilość samochodów osobowych : sporadycznie- nie prowadzono obserwacji   

·        ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów:                                 sporadycznie-  nie prowadzono obserwacji                                  

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

powierzchnia całkowita działki, na której zlokalizowany zostanie zbiornik  to 2140 m2. Projektowany zbiornik zlokalizowany zostanie na płycie betonowej o wymiarach 200 cm długości i 180 cm szerokości umieszczonej pod ziemią, w związku z czym po jego zasypaniu nie będzie zajmował terenu. Ponadto na działce zlokalizowany jest dom o powierzchni 220 m2 oraz dojazdy o powierzchni 40 m2 obejmujące 15 % całkowitej powierzchni działki.

Na dzień sporządzenia decyzji teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacji indywidualnej. Na terenie występuje zbiorowisko sosny, które nie zostanie uszkodzone bądź zmienione w efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia.

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest  związane z wykorzystaniem skomplikowanych technik budowlanych technik budowlanych ze względu na prosty charakter budowy. Jego realizacja – wykop pod zbiornik oraz budowa przyłącza gazowego – będzie przeprowadzona w całości w sposób ręczny.

5)   ewentualne warianty przedsięwzięcia:

ze względu na powiązanie lokalizacji analizowanego zbiornika z własnością gruntu nie istnieje możliwość realizacji wariantowania  ze względu na miejsce lokalizacji. Ze względu na określony charakter techniczny nie przewiduje się również wariantów technologicznych.

6)  przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Z charakteru przedsięwzięcia wynika, że nie będą wykorzystywane surowce naturalne, w tym woda, jakiekolwiek materiały czy energie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne surowce i materiały. Na potrzeby grzewcze wykorzystany będzie gaz propan – butan. 

 

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną..............0,00.........................kW/MW,

· cieplną.....................0,00.........................kW/MW,

· gazową...................  2350 m3/ na ok. 4 miesiące

7)  rozwiązania chroniące środowisko:

ze względu na nieskomplikowany charakter technicznie charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się  zastosowania skomplikowanych technicznie rozwiązań chroniących środowisko. Hermetyczny charakter zbiornika zapewnia maksymalną ochronę środowiska przed niekontrolowaną emisją gazu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zastosować wszystkie możliwe, organizacyjne sposoby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami, a w szczególności:

-         czas realizacji prac budowlanych ograniczyć do minimum. (okres trzech dni).

-         teren po zakończeniu prac zrekultywować i obsiać roślinnością trawiastą.

-         ziemię po zakończeniu prac zagospodarować w obrębie terenu                  ( do jego wyrównania ) przez wnioskodawcę.

8)   rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Nie występują w tej inwestycji.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie występują w tej inwestycji.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Nie występują w tej inwestycji.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W efekcie realizacji inwestycji powstaną następujące kategorie odpadów:

-         1201 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki metali i tworzyw sztucznych w ilości 5 cm3.

-         15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 0,3 kg

-         15 01 02 -  opakowania z tworzyw sztucznych – 0,1 kg

-         17 05 04 -  gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* - 3,5 m3.

Pierwsze trzy kategorie odpadów zebrać w sposób selektywny do pojemników, następnie przekazać do dalszego zagospodarowania uprawnionym do tego celu podmiotom. Masy ziemi wykorzystać do rekultywacji powierzchni ziemi w miejscu lokalizacji zbiornika .  

 

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Nie występują

9)     możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Brak możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

analizowane przedsięwzięcie położone jest poza granicami obszarów NATURA 2000, ale w pewnym oddaleniu od obszarów – Ostoja Nadbużańska (PLH 140011) oraz Dolnego Bugu( PLB 140001). Ze względu na krótki czas realizacji przedsięwzięcia oraz jego podziemny charakter nie przewiduje się wystąpienia jakiegokolwiek wpływu, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, analizowanego przedsięwzięcia na gatunki i walory przyrodnicze chronione w ramach powyższych obszarów NATURA 2000.    

11)  Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Ze względu na charakter inwestycji i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska .

 

                                                      Uzasadnienie

 

 Inwestor P. Urszula i Janusz Turek w dniu 23.04.2007 r. z wnioskiem do Wójta Gminy Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. budowa zbiornika podziemnego na gaz płynny propan – butan o pojemności 2700 L w miejscowości Huta Podgórna – Popowo A gm. Somianka.

Zgodnie z art.51 ust.1 Ustawy prawo ochrony środowiska  organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu  dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do ewentualnego zakresu raportu do.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/17/07 z dnia 24 maja 2007 r. postanowił uznać za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie opinią sanitarną PPIS-ZNS-712/63/2007 z dnia 22.05.2007 r. odstąpił od obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.  

Wobec powyższego postanowieniem  ID.7625/1/07 z dnia 2007.06.13 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w/w przedsięwzięcia ponownie wystąpiłem z wnioskiem Nr.ID.2624/1/07  z dnia 2007.07.03 o  uzgodnienie do:

- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie,

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie postanowieniem PPIS-ZNS-712/87/2007 z dnia 06.07.2007 r. postanowił uzgodnić przedsięwzięcie polegające na budowie zbiornika podziemnego na gaz płynny propan-butan o pojemności 2700  l  w miejscowości Huta Podgórna - Popowo A, gmina Somianka.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/17/1/07 z dnia

20 .07.2007 r. postanowił uzgodnić w/w przedsięwzięcie pod warunkiem zachowania następujących wymogów w zakresie ochrony środowiska:

I.  Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć 

    następujące działania:

-   organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

    ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku  porządku,     

    niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed 

    awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

-   ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

-   wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym

    jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i

    konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 

    niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

    zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki

    substancji ropopochodnych,

-   organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy  zgodnie z

    zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

    (Dz. U. 62, poz. 628 z późn. zm.)

-   przeprowadzenia  po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy,

 

II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące 

    ochrony środowiska:

 -  nie wnosi się.

III. Dala analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia 

     obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

     2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. ). 

     przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia porealizacyjnej.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa  t.j. podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych wniosku przez wywieszenie w dniu 25.04.2006 r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie organu , oraz na tablicy informacyjnej sołectwa . Ogłoszenie zawierało informację o wyznaczeniu 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków. W terminie tym nie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe postanowiłem ja w sentencji.

 

                                                           

Pouczenie

      

          Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dołącza się do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, o której mowa w art.46 ust.4 Prawo Ochrony Środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia ,w którym decyzja stała się prawomocna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , 07-400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 15 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

      1.     P. Urszula i Janusz Turek

2.      Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

3.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

4.      a/a.

  Podano do publicznej wiadomości przez;

1.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka

2.      Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Somianka

3.      Sołtysi wsi Huta Podgórna w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-27 09:06:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 13:04:02
 • Liczba odsłon: 463
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537012]

przewiń do góry