Somianka, dnia 2008.08.26

 

ID.7624/3/08

           Z A W I A D O M I E N I E

                                                 o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 25.08.2008 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora P.P.H.U. „ BARTEK” Ubojnia Zwierząt Spółka Jawna   Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko, 07-203 Wólka Somiankowska, 07-203 Somianka przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   „ Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U.”BARTEK” Ubojnia Zwierząt            Sp. Jawna Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko w m. Wólka Somiankowska  o: chłodnię na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. bydła   na działkach nr ewid. 313/8; 315/2; 327; 313/6; 312/1 i 326 w obrębie Wólka Somiankowska   Gmina Somianka.

       Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

     W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr 6.

 

 

Otrzymują

1.         Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

2.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28

3.         Sołtys wsi Wólka Somiankowska

4.         Tablica ogłoszeń

5.         Biuletyn Informacji Publicznej.

6.         a/a

Sprawę prowadzi: Jan Szumowski

Tel. 029 74 188 98

                                                                                            

                                      

                                                                                    Somianka dn. 26.08.2008

ID.7624/3/08

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U.”BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko w m. Wólka Somiankowska   o: chłodnię na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. bydła    Inwestor: P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Spółka Jawna Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko, Wólka Somiankowska   07-203 Somianka.

         Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Rozdzielnik:

1.       Powiat Wyszkowski – tablica ogłoszeń,

2.       Sołtys sołectwa Wólka Somiankowska – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,

3.       Gmina Somianka – tablica ogłoszeń

4.       Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

 

Sprawę prowadzi: Jan Szumowski

Tel. 029 74 188 98

ID.7625/3/08                                                                         Somianka dn. 2008.09.19

Postanowienie

       Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm.)) oraz , art.51ust.1 pkt. 2, ust 2 i ust.3 pkt. 1i pkt. 2, ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.25 poz. 150 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

postanawia się

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowę ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o: chłodnie na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów , pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. bydła”.

Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 51 ust.3 – ustawy prawo ochrony środowiska , zwrócono się do właściwych organów w celu zaciągnięcia opinii o obowiązku sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia. Pismem z dnia 23 lipca 2008 r. znak. ID.7624/2/08 zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pismem z dnia 23 lipca 2008 r. znak. ID.7624/2/08 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 r. znak. OŚ-/7633/24/08 (wpłynęło do UG.19.09.2008r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło uznać za zasadne sporządzenie raportu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia , w zakresie określonym w art. 52 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony6 środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Opinania Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie nr PPIS-ZNS-712/96/2008 r. z dnia 8.09.2008r.( wpłynęło do UG. 2008.09.10) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia i poniżej określa jego zakres:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia:

  a. charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie  realizacji i eksploatacji,

  b. główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,

  c. przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia.

 3. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

  a. ludzi, wodę i powietrze,

  b. powierzchnię ziemi.

 4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

 5. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.

 6. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.

  Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na „Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o: chłodnie na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. bydła . W wyniku rozbudowy wzrośnie wielkość uboju zwierząt z 45 szt./dobę do 80 szt./dobę. Na działkach oznaczonych ewidencji gruntów wsi Wólka Somiankowska numerami 313/8; 315/2; 327; 313/6; 312/1 i 326 Gmina Somianka.

Projektowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt.84 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr  257 poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.).

Mając na uwadze postanowienie Starosty i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono ja w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.Otrzymują:

 1. Gmina Somianka,

 2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

 4. Sołtys wsi Wólka Somiankowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

 5. Strona internetowa - BIP i tablica ogłoszeń.

 6. a/a.

ID.7625/3/08                                                                         Somianka dn.2008.09.19


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko


Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że:


W dniu 19.09.2008 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o: chłodnie na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. bydła”.

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka 07-203 Somianka pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.Otrzymują:

1. Gmina Somianka,                                                                                                                                           2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska                                                  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                                                              4. Sołtys wsi Wólka Somiankowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                                          5. Strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń                                                                                                       6. a/a.

 

ID 7625/3/08                                                                                                          Somianka, dnia 2008.10. 24


D E C Y Z J A


    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt.1, 46a ust 1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz.2573ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko w miejscowości Wólka Somiankowska 11 07-203 Somianka i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o: chłodnię na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt.

I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu który znajduje się w miejscowości Wólka Somiankowska i zlokalizowany jest na działkach 313/8, 315/2, 327, 313/6, 312,1 i 326 w obrębie ewidencyjnym Wolka Somiankowska gm. Somianka. Miejscowość Wólka Somiankowska położona jest w odległości 3km od trasy Wyszków -Serock , w kierunku północnym. Zakład usytuowany jest we wschodniej części wsi w sąsiedztwie lasu, po lewej stronie drogi przez wieś. W najbliższym otoczeniu rozbudowywanej ubojni występują:

 • w kierunku północnym tereny rolne właściciela Ubojni,

 • - w kierunku wschodnim za ogrodzeniem znajduje się las,

 • - w kierunku południowym przy posesji przebiega droga lokalna a w następnej kolejności znajduje się zabudowa opuszczonego siedliska i kierunku południowo – zachodnim zabudowa mieszkaniowa wsi.

 • - w kierunku zachodnim sąsiaduje zabudowa zagrodowa właściciela Ubojni a za nią budynek mieszkalny.

1. Stan istniejący.

Teren ubojni posiada pełna infrastrukturę techniczną.

-energia elektryczna doprowadzona jest linią napowietrzna,

-przyłącze wodociągowe z wodociągu wiejskiego,

- ścieki socjalne i technologiczne system kanalizacji wewnętrznej odprowadzane są do

szczelnych zbiorników i okresowo wywożone do oczyszczalni miejskiej w Wyszkowie

-system kanalizacji deszczowej z separatorem zanieczyszczeń ropopochodnych,

-system kanalizacji technologicznej z separatorem tłuszczu,

-ogrzewanie obiektu oraz ciepłej wody do celów technologicznych z kotłowni olejowej

wyposażonej w kocioł olejowy typ 625 T1 o mocy 332 kW.

-agregaty chłodnicze produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ COOL” w

Chotomiu , typ G8200 G15000,

-centrale wentylatorowe – szt. 3 Na terenie ubojni BARTEK znajdują się następujące obiekty budowlane: - budynek produkcyjny ( magazyn żywca, ubojnia) jednokondygnacyjny, w części

północnej dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej,

- budynek administracyjno- biurowy,

- myjnia samochodów dowożących żywiec (w części północno – zachodniej budynku

produkcyjnego ),

- myjnia samochodów dostawczych produktu,

-zbiornik na gnojowicę

-zbiornik na ścieki technologiczne,

-zbiornik na ścieki socjalno- bytowe

-zbiornik na ścieki deszczowe,

-kontenery na odpady komunalne,

-ogrodzenie terenu ubojni z bramami wjazdową i wyjazdo wą sterowanymi elektronicznie,

-teren posiada część ciągów komunikacyjnych utwardzonych.

Budynek produkcyjny stanowi jedną całość składa się z :

- punktu odbioru żywca,

- magazynu żywca,

- ubojni,

- części rozbiorowej,

- magazynu półtusz.

 

Stan projektowany

Planowana rozbudowa ubojni obejmuje dobudowę do budynku produkcyjnego następujących części:

- chłodnia półtusz o pojemności 240 półtusz ( pow. ok. 120 m 2 ) – po stronie południowo-zachodniej budynku istniejącego,

- magazyn skór, odpadów, pakownie próżniowe mięsa, magazyny, ekspedycja ( pow.ok.

400 m 2 ) po stronie wschodniej budynku,

- magazyn żywca na 100 sztuk bydła ( pow. 480 m 2 ) od strony północnej budynku.

Po rozbudowie budynek produkcyjny będzie stanowił jedna całość.

Rozbudowana ubojnia będzie funkcjonowała w oparciu o istniejącą infrastrukturę jak przedstawiono powyżej, ze zwiększonym zużyciem wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, zwiększoną mocą agregatów chłodniczych, zwiększoną ilością powstających ścieków technologicznych, socjalno-bytowych i gnojownicy.

Zdolność produkcyjna po rozbudowie wyniesie – 400 sztuk / tydzień; 80 sztuk/dobę. Ubojnia będzie pracowała jak dotychczas 5 dni w tygodniu, 16 godzin /dobę.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. W zakresie gospodarki odpadami.

a. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonujący je, jako posiadacz odpadów winien posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

b . W fazie realizacji: w trakcie prowadzenia robót ziemnych – wykopów na gruntach rolnych zdjąć warstwę próchniczą gleby i ponownie ją wbudować przy urządzaniu zieleni. W trakcie prowadzenia prac montażowych i wykończeniowych wyposażyć teren w kontener do gromadzenia odpadów budowlanych, odpady powinny być wywożone na składowisko.

c. Masy ziemi usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 129 poz.902 z późn. zm.), nadmierne ilości mas ziemnych należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach

d. Należy zadbać o stan techniczny środków transportu i innych urządzeń pracujących na przedmiotowym terenie. Sprzęt spełniający odpowiednie normy powinien zagwarantować niewielki wpływ na środowisko, prace należy ograniczyć do pory dziennej.

e. Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.

2. W zakresie ochrony przyrody:

Wycinanie drzew oprócz przypadków bezpośredniej lokalizacji rozbudowywanego obiektu , po uzyskaniu zezwolenia.

3. W zakresie gospodarki wodno- ściekowej:

Na terenie ubojni istnieje system kanalizacji deszczowej. Systemem tym zbierane są wody opadowe z terenów utwardzonych tj. parkingów, podjazdów, placów manewrowych. Z powierzchni dachowych jako wody niezanieczyszczone wprowadzane są powierzchniowo do ziemi. Ścieki przemysłowe i ścieki socjalno-bytowe z terenu ubojni Zwierząt „BARTEK” w Wólce Somiankowskiej odprowadzane są do urządzeń kanalizacji miejskiej tj. punktu zlewczego oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym , oddalonej ok. 7 km. Gromadzone ścieki w szczelnych zbiornikach na terenie zakładu wywożone są codziennie własnym transportem asenizacyjnym- beczkowozem o poj. 9 m 3 .

4.W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

a) dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych.

b) dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a) Zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej ( tam gdzie się da).

b) Do prac wykorzystać sprawnie techniczny sprzęt budowlany, przy czym ważne jest tutaj zarówno jakość sprzętu , jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływania na środowisko, w szczególności możliwość środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych.

c) Po zakończeniu robót przeprowadzić pełną rekultywację terenu.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia ograniczonego użytkowania.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia , zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów w sąsiedztwie przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę.

Dotyczące: Wymogi ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04.2004 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2005 r Nr 113, poz. 954 z późn. zm.) wydającemu niniejszą decyzję.

Na terenie przedsięwzięcia nie występuje Natura 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


U Z A S A D N I N I E


Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) wnioskiem z dnia 25.08.2008 r. P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna Wiesław Bartosiak, Roman Nasiadko 07-203 Wolka Somiankowska 11 , zwróciła się do Wójta Gminy Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ polegającego na „Rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o: chłodnię na 240 półtusz, magazyn skór, odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. w miejscowości Wólka Somiankowska 11 gm. Somianka na działkach w obrębie wsi Wólka Somiankowska o nr. ewidencyjnych 313/8, 315/2, 327, 313/6, 312,1 i 326.

Projektowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy Somianka Nr V/15/98 z dnia 31 grudnia 1998r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 1999 r., Nr 21 poz. 454), bowiem położona jest na terenie, oznaczonym w/w planie symbolem „ M/U2- na ternie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i usługi.

Wójt Gminy Somianka zgodnie z art. 51.ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poźn. zm.) wystąpił pismem z dnia 04. 09 .2008 r. ID 7624/3/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Starosty Wyszkowskiego o wydanie opinii  z zapytaniem czy konieczny jest raport na w/w inwestycję.. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/96/2008 stwierdzające nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 8.09.2008 r. z określeniem jego zakresu:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia:

  a. charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

  b. główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,

  c. przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

  2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia.

  3. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

  a. ludzi, wodę i powietrze,

  b. powierzchnię ziemi.

  4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

  5. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.

  6. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, oraz postanowienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr OŚ -7633 /24/08 z dnia 16.09. 2008r. postanawiające uznać za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia , w zakresie określonym w art.52 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U . z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wobec powyższego postanowieniem ID.7625/2/08 z dnia 2008.08.01 postanowiłem nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Somianka ponownie wystąpił z wnioskiem ID 7624/3/08 z dnia 25 września 2008r. do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia załączając raport oddziaływania na w/w przedsięwzięcie przedłożony przez wnioskodawcę.

Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.09. 2008 r., Nr PPIS-ZNS-712/101/2008 postanawiające uzgodnić przedsięwzięcie z następującymi uwarunkowaniami środowiskowymi” Należy ściśle przestrzegać zaleceń ograniczający negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko- Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie , ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia  oraz Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 08.10.2008 r., Nr OŚ-7633/24/1/08 postanawiające uzgodnić przedsięwzięcie określając środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć

następujące działania:

- organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku,

niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed

awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

- ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

- wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym

jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i

konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające

niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki

substancji ropopochodnych,

- organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy zgodnie z

zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

- przeprowadzenia po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy.


II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące

ochrony środowiska:

- nie wnosi się.

III. Dla analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia

obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ).

Przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.W postępowaniu zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa t.j. podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych wniosku przez wywieszenie w dniu 26 sierpnia 2008 r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie organu, oraz na tablicy informacyjnej sołectwa . Ogłoszenie zawierało informację o wyznaczeniu 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków terminie tym nie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa. Obwieszeniem z dnia 2008.09.19 / obwieszczenie 3/08 z dnia 19.09.2008 r./ strony postępowania zostały powiadomione o wyznaczonym 14 - dniowym terminie do zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości zgłoszenia uwag i wniosków.

W oparciu o informację zebraną podczas postępowania o inwestycji postanowiono jak w sentencji decyzji.


Pouczenie:


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
Załączniki:

1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują strony:

 1. P.P.H.U. „BARTEK” Sp..Jawna Wólka Somiankowska 11, 07-203 Somianka

 2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

 4. Sołtys wsi Wólka Somiankowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

 5. strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń,

 6. a/a


 

Niniejsze stanowi załącznik do decyzji numer 76/25/3/08


Charakterystyka inwestycji


I. Opis technologiczny


Ubojnia Zwierząt ,,BARTEK” w miejscowości Wólka Somiankowska jest Zakładem istniejącym, w którym prowadzi się ubój bydła, częściowo rozbiór oraz wysyłkę mięsa w pojemnikach, w których prowadzi się ubój bydła, częściowo rozbiór oraz wysyłkę mięsa w pojemnikach i ćwierci do odbioru.

Obecna rozbudowa spowodowana jest zwiększeniem zdolności ubojowych ( do 100 sztuk bydła na dobę) i rozbiorowych( do 50% wielkości uboju).

Aby osiągnąć w/w zdolności produkcyjne należy istniejący obiekt( budynek produkcyjny) rozbudować o następujące pomieszczenia:

- magazyn żywca – pojemność ok. 100 szt.

- magazyn odpadów kat. I, II i III

- magazyn skór

- magazyn surowców do produkcji karmy dla zwierząt

- chłodnia mięsa w półtuszach

- rozbiór i wykrwawienie

- konfekcjonowanie i pakowanie mięsa

- magazyny ekspedycyjne mięsa w pojemnikach i kartony

- ekspedycja mięsa

- myjnię pojemników ekspedycyjnych

- magazyn opakowań.

Jednocześnie na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii istniejące już pomieszczenia ( magazyny podrobów, wykrwawianie i magazynowanie mięsa z głów, pomieszczenia obróbki żołądków, myjnie sprzętu i mroźnie) należy dostosować do aktualnych wymagań weterynaryjnych stanowionych przez przepisy Unii Europejskiej.


II. Opis budowlano – instalacyjny


1.Istniejący stan działki

Zakład położony jest w gminie Somianka, we wsi Wólka Somiankowska na działce nr 327, obręb Wólka Somiankowska, województwo mazowieckie. Wjazd na teren działki jak i dojście pracowników z drogi lokalnej biegnącej w sąsiedztwie zakładu.

Układ komunikacyjny składa się z dwóch niezależnych dróg dojazdowych. Pierwszy dojazd przewidziano dla części ,, brudnej” zakładu- dostawa żywca, wywóz odpadów technologicznych, śmieci oraz opróżnianie szamb.

Drugi dojazd służy dla części ,,czystej” zakładu – odbiór półtusz itp.

Dojście do zakładu dla pracowników i klientów w postaci niezależnego ciągu pieszego- chodnik.

W układzie tym przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów chłodni oraz parking dla samochodów osobowych usytuowany przez wjazdem na teren zakładu.

Działka jest zagospodarowana- posiada sieć instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Place i drogi o nawierzchni utwardzonej ( kostka brukowa).

Zabudowa istniejąca to budynek główny( produkcyjny) zawierający pomieszczenia technologiczne, socjalne, biurowe i techniczne. Pozostała zabudowa to budynki gospodarcze i budowle stanowiące integralną cześć zakładu.

2 . Zakres prac projektowych

- projektowana zabudowa dotyczy części technologicznej

- nowe odcinki kanalizacji, przyłącza do sieci istniejącej, przełożenia w zakresie wynikającym z nowej zabudowy

- uaktualnienia placów, dróg i chodników

- wyburzanie budynku gospodarczego( część ,,czysta” zakładu)

3. Informacje ogólne

- Zwiększenie produkcji spowodowuje wzrost czynników energetycznych

- Projektowana rozbudowa wpłynie na zwiększenie stanu osobowego załogi

- W sąsiedztwie placów manewrowych, dróg i chodników powierzchnię nieutwardzone obsadzić zielenią. Zieleń winna spełniać funkcję estetyczną, bioklimatyczną i izolacyjną.

- Pomieszczenie socjalne- istniejące szatnie dla pracowników produkcyjnych i jadalnie spełniające wymagania standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zakłady P.P.H.U. ,, BARTEK” są Zakładami eksploatowanymi i nie są wpisane do rejestracji zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wpływy eksploatacji górniczej na działkę nie występują

4. Dane liczbowe

Powierzchnia działki: ok. 1,0 ha

Powierzchnia zabudowy:

- budynki istniejące ok. 945,0 m 2

- budynki projektowane ok. 1235 m 2

Kubatura:

- kubatura istniejąca 5600,0 m 3

- kubatura projektowana ok. 6190,0 m 3

Powierzchnia dróg, placów i chodników ok. 5000,0 m 2

Powierzchnia zieleni ok. 2800,0 m 2

5. Budynki istniejące i projektowane

Charakterystyka istniejącego budynku produkcyjnego

Budynek o zwartej zabudowie, niepodpiwniczony, piętrowy. W części środkowej budynku zlokalizowano piętro, w którym znalazły się pomieszczenia biurowe i socjalne ( szatnie, jadalnie). Poddasze budynku zaadaptowanie na przestrzenie techniczne, w tym wentylatornię, sterownię i kotłownię olejową itp.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i tak:

- ściany wewnętrzne murowane włożone glazurą i płytami warstwowymi

- ściany zewnętrzne murowane ocieplone płytami warstwowymi

- stropy nad parterem i piętrem – płyta żelbetonowa

- konstrukcja dachowa- więźba drewniana pokryta blachą trapezową

Charakterystyka budynków projektowanych ( dobudowa)

Projektowane budynki przylegać będą do istniejącej zabudowy (budynek produkcyjny) i nie będą stanowić odrębności technologicznej w działalności Zakładu.

Budynki projektowane parterowe stanowią prostą bryłę prostopadłościanu przylegającego do ściany istniejącego budynku. Ściany istniejące jak i projektowane z płyt warstwowych stanowią jednorodną całość, charakterystyczną dla budownictwa przemysłowego.

Dane budowlane

- Budynki na potrzeby wychładzania, chłodni, magazynów itd.

Ławy fundamentalne żelbetonowe, wylewane

Ściany fundamentowe betonowe

Konstrukcja wsporcza stalowa- słupy, podciągi i płatwie z elementów ocynkowanych

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z płyt warstwowych

Pokrycie dachowe- płyty warstwowe dachowe

Posadzki- beton utwardzony

- Budynek magazynu żywca

Ławy fundamentowe żelbetonowe, wylewane

Ściany fundamentowe betonowe

Ściany zewnętrzne murowane, ocieplone płytami warstwowymi

Konstrukcja wsporcza stalowa- słupy, podciągi i płatwie z elementów ocynkowanych

Pokrycia dachowe- płyty warstwowe dachowe

Posadzki- beton utwardzony

UWAGA: wszystkie zastosowane materiały jak i wyroby np. drzwi, płyty warstwowe winny posiadać atesty PZH i ITB dopuszczające do stosowania w przemyśle spożywczym.


 

ID 7625/3/08                                                                        Somianka 24.10.2008 r.

ZAWIADOMIENIE


    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 , poz. 251 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie ubojni zwierząt P.P.H.U. „BARTEK” Ubojnia Zwierząt Sp. Jawna w m. Wólka Somiankowska o chłodnie na 240 półtusz, magazyn skór ,odpadów, pakownię próżniową mięsa, magazyny, ekspedycję oraz magazyn żywca na 100 szt. . bydła na działkach nr ew. 313/8; 315/2; 327; 313/6; 312/1; 326 gm. Somianka. Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 19 ust.6 wyżej cytowanej ustawy.


                                                                                      Wójt Gminy Somianka

                                                                     /-/ Andrzej Żołyński

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-22 12:56:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 08:31:28
 • Liczba odsłon: 476
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544009]

przewiń do góry