Uchwała Nr XIII/77/2004

                                             Rady Gminy w Somiance

                                          z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami)oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r.Dz.U.Nr.15 poz.148)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 8.689.221 zł - zgodnie z zał.Nr.1,

 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 307.492 zł, - zgodnie z zał .Nr 1a

  2. dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.623 zł, - zgodnie z zał.Nr.1b.

  3. dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z zał .Nr 1c

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 10.299.111 zł, - zgodnie z zał. Nr. 2

 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 307.492 zł, - zgodnie z zał. Nr 2a

  2. wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.623 zł, - zgodnie z zał . Nr 2b

  3. wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z zał. Nr 2c.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości– 1.883.132 zł.

- pożyczek w wysokości - 126.000 zł.

Z dochodów budżetu w wysokości 399.242zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 3 na:

- spłatę pożyczek w wysokości – 239.242 zł

- spłatę kredytów - 160.000 zł..

 

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł.

§ 6.

1.Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 2.815.300 zł,

2.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 700.000 zł.

z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów

zgodnie z zał.Nr.5

§ 7.

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 250.000 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 6.

 

§ 8.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr.9

§ 10.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 15.000zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200 000zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do: dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

     

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

                       

                                                                 Załącznik nr 1

                      

                                                                 Załącznik nr 1a

 

                                                                Załącznik nr 1b

 

                                                                 Załącznik nr 1c

 

                                                              Załącznik nr 2

 

                                                              Załącznik nr 2a

 

                     

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-02 11:13:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 10:40:44
 • Liczba odsłon: 654
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541612]

przewiń do góry