Uchwała Nr XXI/118/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

 

w sprawie podatku od posiadania psów.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 51,91 zł od jednego psa.
  2. Termin płatności podatku ustala się na dzień 15 września każdego roku podatkowego.
  3. W przypadku nabycia psa po 15 września, podatek jest płatny w ciągu dwóch tygodni od chwili jego nabycia w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

§ 2.

 

Zwalnia się od podatku od posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym.

§ 3.

 

Ustala się inkasentami podatku od posiadania psów sołtysów wsi.

 

§ 4.

 

Ustala się inkaso w wysokości 50 % pobranego podatku.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

§ 7.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-13 09:56:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-13 09:56:41
  • Liczba odsłon: 534
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554064]

przewiń do góry