UCHWAŁA Nr IV/20/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka

 

    Na podstawie art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Somianka uchwala dietę dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Somianka za udział w sesji Rady Gminy w wysokości po 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdą sesję lecz nie więcej niż za jedną sesję w danym dniu.

§ 2

Osobą uprawnioną do poboru diety jest sołtys sołectwa z terenu Gminy Somianka wybrany w wyborach sołeckich biorący udział w sesji Rady Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VI/41/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Somianka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 14:37:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-09 14:37:40
  • Liczba odsłon: 476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554132]

przewiń do góry