Uchwała Nr XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne

Uchwała Nr XLV/267/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne

Uchwała Nr XLVI/271/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku” 

Uchwała XLVI/273/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVI/276/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”

Uchwała Nr XLVI/277/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym

Uchwała Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne 

Uchwała Nr 11.163.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały w części Uchwały Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne


Uchwała Nr LII/302/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr LII/303/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r.. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka

Uchwała Nr LVI/315/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr LVI/317/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr LVI/318/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka

Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-05 07:25:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-05 07:25:14
  • Liczba odsłon: 150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544080]

przewiń do góry