UCHWAŁA Nr XIII/ 79/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 luty 2004r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Somianka

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/156/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 12:16:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 12:47:21
  • Liczba odsłon: 542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537125]

przewiń do góry